ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงอารียา เพ็งทำ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย สมเด็จพระเทพฯ ครูนักโบราณคดี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
2 เด็กหญิงนภสร สินันตา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
3 เด็กชายภีมเดช สีหราช น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
4 เด็กชายภูหญ้า โรหิตาภิรมย์ อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ พระเทพฯ พระในดวงใจ
5 เด็กหญิงนิษฐกานต์ กองบุญมา บางกอกพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร พระเทพฯ ในดวงใจของหนู
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายนิรันดร์ จิตรคำ วัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี ร่วมใจถวายพระพร
2 เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใส บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พระเทพฯ ผู้ทรงพระเมตตา
3 เด็กชายณัฐพัฒน์ เย็นฉ่ำ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
4 เด็กหญิงสลิลทิพย์ เกื้อเมือง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช รับเสด็จ
5 เด็กชายชาคริต เอ็มอยู่เด็น บ้านควนไม้ดำ จ.ตรัง ห้องสมุดวิเศษ
6 เด็กชายศิลา ศิริคง อักษรเทพประสิทธิ์ จ.ชลบุรี เสียงดนตรีแห่งความสุข สนุกสนาน
7 เด็กชายศิวัช เลิศชัยสุวรรณ โพฒิสารศึกษา จ.นครสวรรค์ สมเด็จพระเทพฯ ดวงแก้วในดวงใจ
8 เด็กหญิงรมย์มลิน ไชยรินทร์ ท่าก๊อพลับพลาพิทยา จ.เชียงราย ธ สถิตในดวงใจของปวงประชา
9 เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ทรงเป็นเทพแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย
10 เด็กชายธรรพ์ธีรธรณ์ ธรรมเรืองฤทธิ์ บ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์ี จ.อุดรธานี  เจ้าหญิงในดวงใจของหนู