ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายณัฐวุฒิ ธรรมเรืองฤทธิ์ บ้านศิลป์สีทนครูเบิ้ม จ.อุดรธานี คือแสงสว่างทางการศึกษา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงจุฑามาศ รัตนะพิบูลย์กุล สมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี เทพรัตน์มณีสาร
2 เด็กหญิงพรรณพัชร คีรีเดช ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร หงษ์เหนือมังกร
3 เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนสุภา ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ดวงใจของไทยทุกคน 1
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงธันยรัศมิ์ ดาราทิพย์ เซนต์โยเซฟคอนแวนต์
จ.กรุงเทพมหานคร
1 ทรงงานเพื่อประชาชน หลากหลายดวงใจ
2 เด็กหญิงภัทรวรรณ พลซา ศรีสงครามวิทยา จ.เลย กลิ่นข้าวรวงรวยรินในถิ่นสิรินธร
3 เด็กหญิงพลอยไพลิน คนเที่ยง อัสสัมชัญคอนแวนต์
จ.กรุงเทพมหานคร
เทพประสิทธิ์ประทานให้พื้นหล้า ตามรอยมารดาพระภูมินทร์
4 เด็กหญิงวิกาวี รัตตมณี สภาราชินี จ.ตรัง เจ้าฟ้าแห่งดวงใจ
5 เด็กหญิงพรนภา หารโงน ศรีสงครามวิทยา จ.เลย สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จเจริญสัมพันธไมตรีและพระราชดำเนินในต่างประเทศ