ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวพรปวีณ์ นำเกียรติสกุล Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: จะขอสืบสานและรักษาความดีให้สมกับเป็นบ้านที่พ่อสร้าง
เทคนิค: สีอะคริลิค สีพาสเทล และวาดเส้นดินสอดำ
2 นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี ชื่อภาพ: ศรัทธายิ่งใหญ่ ถวายแด่พ่อ
เทคนิค: สีอะคริลิคศิลปากร
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายธวัชชัย หงษ์ทอง ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ชื่อภาพ: มีจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายปุณยตว์ เรืองยังมี เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: ตามรอยพ่อ
เทคนิค: วู้ดคัทและสีอะคริลิค
3 นายทิวทัศน์ คะนะมะ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จ.มหาสารคาม
ชื่อภาพ: พลังแห่งรัก พลังแห่งความดี
เทคนิค: วาดเส้นและสีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายภาณุวัฒน์ ไชยรถ ศรีสงครามวิทยา จ.เลย ชื่อภาพ: ผู้ปิดทองหลังพระ
เทคนิค: สีบนผ้าใบ
2 นายรณกฤต น้อยวิบล ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ชื่อภาพ: พระผู้เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
3 นางสาวกรกมล อานมณี ดาราสมุทร จ.ชลบุรี ชื่อภาพ: เดินต่อตามพ่อสอน
เทคนิค: สีอะคริลิค
4 นางสาววิกาวี รัตตมณี สภาราชินี จ.ตรัง ชื่อภาพ: ฝากดูแล
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
5 นางสาวศศิประภา ประทุมทอง Party Art Gallery จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: แผ่นดินสันติสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ประชาชนทั่วไป จ.ไม่ทราบจังหวัด ชื่อภาพ: ทำด้วยหัวใจเพื่อพ่อ...ครั้งสุดท้าย เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายพัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม ชื่อภาพ: สำนึกดีเพื่อพ่อ
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม ชื่อภาพ: รวมพลังสามัคคี ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายภาสุธีร์ วีระชัย ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: พลังแห่งความดี ความรัก ความศรัทธาต่อพ่อหลวง รัชกาลที่ 9
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
2 นายอิมรอน ยูนุ ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: กีตอกาเซะรายอกีตอ
(เรารักในหลวงของเรา)
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายสุคนธ์ โมทะจิตร ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: พ่อทำดี เราก็ทำดี
เทคนิค: สีน้ำพลาสติก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงานดูภาพ
1 นายภฤศชัย หอมช่วงทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: น้อมรำลึก
เทคนิค: สีอะคริลิค ดิน ปิดทองคำเปลวบนผ้าใบ
2 นายจักรกฤษณ์ บัวเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
จ.กรุงเทพมหานคร
ชื่อภาพ: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทคนิค: สื่อผสม
3 นางสาวภัณฑิรา ไชยแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม ชื่อภาพ: บ้านของพ่อ
เทคนิค: ฉลุกระดาษ คอลลาจกระดาษ สีอะคริลิค
4 นายจรัญ บุญประเดิม ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: บ้านของพ่อ
เทคนิค: สื่อผสม
5 นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: พลังความดี เพื่อพ่อ
เทคนิค: สื่อผสม
6 นายสาธิต อินสม ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: รอยพ่อ เทคนิค: สีน้ำมัน
7 นายวิรัตน์ เอกปัจชา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: ทำความดีถวายพ่อหลวง
เทคนิค: สีอะคริลิค
8 นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: แผ่นดินธรรม
เทคนิค: สีอะคริลิค
9 นายศิระ บุญยานุเคราะห์ ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: พลังความดีสืบสานต่อที่พ่อทำ
เทคนิค: สีน้ำมัน และสีอะคริลิค
10 นายมานพ สีระแปง ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: ใต้ร่มพระบารมี
เทคนิค: สีอะคริลิค
11 นายธนพล เสือโรจน์ ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: ใต้แสงแห่งพระบารมี
เทคนิค: สื่อผสม
12 นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: ความดี เพื่อพ่อ
เทคนิค: สื่อผสม
13 นายณรงค์ชัย สิทธิวัฒนาพร ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: พลังสามัคคี ความดีเพื่อพ่อ
เทคนิค: สื่อผสม
14 นางสาวธนัชชา ลีลางกูร มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชื่อภาพ: ตามรอยพ่อ
เทคนิค: สีอะคริลิค และดินสอขาว
15 นายตุลยวัต บุณยะหุตานนท์ ประชาชนทั่วไป ชื่อภาพ: สู่ความเป็นอยู่แบบยั่งยืน
เทคนิค: สีอะคริลิค
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล ในวันที่ 30 พ.ย. 2560
      - ผู้ที่ได้รับรางวัล รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ wichitrong@nanmee.com ภายในวันอังคารที่ 21/11/60.