ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงเอมมิกา บุญสวัสดิ์ แย้มวิทยาการ จ.ราชบุรี พลังจิตอาสา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายศักยพล พัฒนสิน ไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ปลูกป่าชุมชน
2 เด็กหญิงจิราพัชร์ ศิวบุณยวงศ์ ไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ปลูกผักกินเอง ที่เหลือก็แบ่งปัน
3 เด็กชายภาวิศ สงวนพรรค ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
ความดีทำได้ง่ายๆ เริ่มจากภายในครอบครัวของผม
4 เด็กหญิงสรคณัฐ นนท์ธนาวุฒิ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
เช้าทำบุญใหญ่ อุทิศให้ในหลวงของเรา
5 เด็กหญิงลักษณ์นารา พิพัฒน์ผล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังจุดเทียน
6 เด็กหญิงบุณิกา ธรรมกิตติโชค สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
ไหว้พระ
7 เด็กหญิงปัณณ์นลิน ธำรงเกียรติศิริ - ทำบุญไหว้พระ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงอาลีเซีย ฮะมะ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
ไปร่วมจุดเทียน
2 เด็กชายอดิเทพ มณีโชติ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังช่างเขียนไทย
3 เด็กชายภานุพันธ์ แสนทำพล อนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ จิตอาสา พลังความดี เพื่อพ่อหลวง
4 เด็กหญิงภัควรัญชญ์ แก้วขาว บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังแห่งธรรม พลังเยาวชน พลังจิตอาสา สามัคคีเพื่อพ่อ
5 เด็กหญิงเบญจรัตน์ ชูมานพ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช รวมพลังความดีเพื่อพ่อ
6 เด็กชายศีล ศรีประทุม กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ปลูกป่าในใจ ตามคำพ่อสอน
7 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ มีสำราญ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
เลี้ยงเป็ด
8 เด็กหญิงปัทธิญา นามลุน บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี คือพลังจากตัวคุณ
9 เด็กหญิงณภัทร แก้วประเสริฐ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังความดีเพื่อพ่อ
10 เด็กชายภูธันวา อุทปา อนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม บุญนี้ให้พ่อ
11 เด็กหญิงจินต์จุฑา อ้วนสาเล บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ทำดีเพื่อพ่อ "ด้วยพระบารมี"
12 เด็กหญิงธีรดา เมืองจันทึก บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
13 เด็กหญิงฉัตร์นลิน ณัทสิริสิรภัทร ราชินีบน จ.กรุงเทพมหานคร เมตตา
14 เด็กหญิงชนัญธิดา พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พ่อสอนให้เรารู้จักพอเพียง
15 เด็กชายคฤณน์ รัตนรัตน์ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ คุณทองแดง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กชายธนศักดิ์ ตะวงศา บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี พลังจิตอาสา
2 เด็กหญิงชลธิชา ดงพงษ์ บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดีเริ่มต้นจากตัวเรา
3 เด็กหญิงอรัญญิกา แปงมา น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
4 เด็กหญิงฐิตาภา สีอ่อน วัดช่างเหล็ก จ.กรุงเทพมหานคร รักพ่อ คิดถึง ร่วมใจทำความดี
5 เด็กหญิงกษณมนต์ ผิวละออ พระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.กรุงเทพมหานคร ทำดี มีสุข
6 เด็กหญิงจิณณานิจ รุ่งสิตา มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี พลังความดี ที่เริ่มจากรัก
7 เด็กชายจิรายุ ช่วยสุวรรณ ศิลปะครูหนุ่ม จ.ภูเก็ต ทำบุญให้ในหลวง
8 เด็กชายกิตติพงษ์ ถิตย์สว่าง อนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา ทำความดี ตามรอยพ่อ
9 เด็กชายนนทพันธ์ นนตรี อนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง สู่สวรรค์คาลัย
10 เด็กหญิงฐปณรรฆ วัชรเกษมสินธุ์ บ้านศิลปะเด็ก จ.ขอนแก่น ช่วยกันปลูกป่า
11 เด็กชายกิตติศักดิ์ ด้วงดี อนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
12 เด็กชายไอยวริศว์ วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
น้ำใจคนไทยพลังความดีเพื่อพ่อ
13 เด็กหญิงวาสนา วะราหะ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ปลูกต้นไม้รอบๆ บ้าน
14 เด็กหญิงบัลลังก์ขวัญ ชุ่มชูจันทร์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ช่วยกันทำความสะอาด
15 เด็กหญิงธันย์ชนก จันทรัตน์ ชมรมศิลปะเด็กบ้านกระต่ายหมายจันทร์
(อนุบาลด่านช้าง) จ.สุพรรณบุรี
ชุมชนสันติสุข
16 เด็กชายธนบดี ภาวจันทึก อนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา น้ำพระทัยของพ่อสู่ปวงชนชาวไทย
17 เด็กหญิงธาริณี สีเนตร บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ร่วมด้วยช่วยกัน
18 เด็กชายวีรภัทร พัฒนสิน ไผทอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร ไปโรงเรียนกลางสายฝน
19 เด็กหญิงปวริศา ไกลถิ่น น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
20 เด็กหญิงปุญญิศา สดใส อนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ดาวเรืองของพ่อ
21 เด็กหญิงชญานิศ ทองพูน ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช พวกหนูจะเป็นเด็กดี เป็นพลังแห่งความดี
22 เด็กหญิงรินรญา ยุวดี บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี เรารักในหลวง
23 เด็กหญิงณิชารีย์ อริยสัจจะมงคล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังความดีเพื่อพ่อ
24 เด็กชายพรภวิษย์ ชูสุวรรณ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังความรักความสามัคคี
25 เด็กหญิงณัทธภัทร บัวสรวง มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี พลังของคำว่า "พอ"
26 เด็กหญิงศุภสุตา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
ดาวเรืองเพื่อพ่อ
27 เด็กหญิงศิรินภา มินทะยัก ประจันตวิทยา จ.เลย หนูรักในหลวง ร.9
28 เด็กชายศุภวิชญ์ ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังเพื่อพ่อ
29 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา อภิศักดิ์มนตรี ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลัง
30 เด็กหญิงอุษณี ผิวทรวง วัดช่างเหล็ก จ.กรุงเทพมหานคร รักพ่อ ตามรอยพ่อ ทำดี เพื่อพ่อ
31 เด็กชายยศกร ยุกต์พินิจนุกูล ศิริวิทยา จ.สมุทรปราการ บิดาแห่งฝนหลวง
32 เด็กหญิงอาริยา พงษ์หนองพอก อนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา พอเพียง...เพื่อพ่อ
33 เด็กหญิงพิจักขณา พิพัฒน์ผล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
ปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
34 เด็กชายอนุรักษ์ ชิมรัมย์ บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์ ไถนา
35 เด็กหญิงเกสร นุชนามี บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย คิดถึงพ่อทำความดีเพื่อพ่อ
36 เด็กหญิงณัฏฐนิช บันหาร บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์ น้ำใต้ดิน (บาดาล)
37 เด็กชายยสินทร มณฑา ชมรมบ้านพู่กัน(ไผทอุดมศึกษา) จ.กรุงเทพมหานคร "ปลูกป่า ถวายในหลวง"
38 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ แสงเพ็ญอ่อน น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน บ้านของพ่อ
39 เด็กชายพลภัทร นวลละออ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ช่วยกันปลูกต้นไม้
40 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ สารโย วัดช่างเหล็ก จ.กรุงเทพมหานคร ชุมชนสามัคคี ศรัทธาทำความดีเพื่อพ่อ
41 เด็กหญิงชุติมน สุดใจ มารีวิทย์สัตหีบ จ.ชลบุรี พลังธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
42 เด็กหญิงกัญญสิณี ระงับภัย วัดช่างเหล็ก จ.กรุงเทพมหานคร รวมพลังสร้างสรรค์ทำความดีเพื่อพ่อ
43 เด็กหญิงพิมพิศา หมั่นการนา บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี รวมพลังทำความดี เพื่อพ่อ
44 เด็กหญิงนฤพัชร อ่อนเรียบร้อย วัดช่างเหล็ก จ.กรุงเทพมหานคร รวมพลัง ศรัทธา จิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ
45 เด็กชายกรณพัฒน์ สวนกูล ชมรมบ้านศิลปะตากลม จ.สุราษฎร์ธานี ทำตามที่พ่อสอน
46 เด็กหญิงอชิรญา เตียวิรัตน์ บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ทำความสะอาดวัด
47 เด็กชายสิรวิชญ์ สุขขำ ธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จ.ชลบุรี แผ่นดินที่มีรอยเท้าพ่อ
48 เด็กหญิงธันย์ชนก ไชยเฉลิม อนุบาลอัจฉรา จ.นครราชสีมา แสงแห่งรักเพื่อพ่อ
49 เด็กชายภัควัฒน์ โกศลโพธิสกุล Little Art School จ.ชลบุรี ความศรัทธาที่มีต่อพ่อ
50 เด็กหญิงกานต์สินี เชอลอง บ้านห้วยน้ำเย็น(เชียงราย) จ.เชียงราย เด็กดอย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายวรมฆา นิลวรรณาภา อนุบาลกิติยา จ.มหาสารคาม ปลูกความดี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงจิดาภา ทองมาก บ้านคูเมือง(นครราชสีมา) จ.นครราชสีมา ทำความดีถวายพ่อหลวง
2 เด็กหญิงศุภิสรา ผสารพจน์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
กราบพ่อ
3 เด็กชายภูผา ภู่คง วัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี แจกอาหาร ทำดีเพื่อพ่อ
4 เด็กชายชณฤทธ์ ชัยสุทธานนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายประถม) จ.มหาสารคาม
เกี่ยวข้าว
5 เด็กชายพรหมพิริยะ พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช การให้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงภัทรภร ธนัทวรวาณิชกุล น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
2 เด็กหญิงวิภาลักษณ์ กองบุญมา บางกอกพัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร พลังความดี เพื่อพ่อ
3 เด็กหญิงกินรี จีโน บ้านสันป่าสัก(เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล
4 เด็กชายสถาพร สวนแก้ว วัดบ่อมะกรูด จ.ราชบุรี รวมพลังเด็กจิตอาสา
5 เด็กหญิงฑีภัทรวดี สุขฉันทะ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
รวมพลังสามัคคี
6 เด็กชายพู่กัน สร่องศรี ปิยะพงษ์วิทยา จ.กรุงเทพมหานคร เดินตามรอยเท้าของพ่อ
7 เด็กหญิงอัฐภิญญา หมื่นขัติย์ เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) จ.พะเยา พลังไทยทั้งแผ่นดินเพื่อพ่อ
8 เด็กหญิงนฤภร ไชยมะโน มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จ.เชียงใหม่ พลังความดี ความรัก ความศรัทธา สืบต่อชั่วลูกหลาน
9 เด็กหญิงชุติมา เพ็ชร์บุญ สํานักสงฆ์ศรีวิชัย จ.สงขลา แบบอย่างที่ดีของพ่อ
10 เด็กหญิงพัชรพร เพชรเกตุ บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ทุกตารางของแผ่นดินพ่อเป็นห่วง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงกีระติ จันทภา อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ รวมพลังรักษ์ษาป่าเพื่อพ่อ
2 เด็กชายเมธังกร วัฒนะเคน จารุวรรณ จ.กรุงเทพมหานคร ทำความดีเพื่อพ่อ
3 เด็กหญิงสิริอาภา ปันทุราภรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จ.เชียงใหม่ ความดีที่ทำเพื่อพ่อหลวง
4 เด็กหญิงจิราภัทร สิทธิแก้ว บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ความดีที่อยู่ในความทรงจำ
5 เด็กชายภูพิพัทธ์ อุทปา อนุบาลเอี่ยมสุข จ.มหาสารคาม ปฏิทินความดีเพื่อพ่อ
6 เด็กหญิงกัญญาพัชร ขุนพิลึก บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี รักสามัคคี ร่วมทำดีเพื่อพ่อ
7 เด็กชายศุภัชพงศ์ พัฒนประดิษฐ์ อนุบาลนวพร(ชมรมบ้านศิลปะตากลม) จ.สุราษฎร์ธานี เก็บขยะ
8 เด็กหญิงอนัฐญา บัวมี บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย ต้นไม้ของพ่อ
9 เด็กหญิงสุชานาถ ใหญ่เจริญ ราษฎร์วิทยา จ.เพชรบุรี พลังความดีเพื่อในหลวง
10 เด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ วิทยาสาธิต จ.ภูเก็ต รูปที่มีทุกบ้าน
11 เด็กชายอธิป ศรีวิชัยลำพรรณ ห้วยแก้ววิทยา จ.ลำปาง ชาวไทย,ร่วมใจ,ทำดีเพื่อพ่อ
12 เด็กชายณัฐสิทธิ์ วงษพันธ์ ห้วยแก้ววิทยา จ.ลำปาง ร่วมใจทำดี ตามคำพ่อสอน
13 เด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง สัตหีบเขตกองเรือยุทธการ จ.ชลบุรี พลังการอ่าน
14 เด็กหญิงธนภรณ์ วิไลรัตน์ สํานักสงฆ์ศรีวิชัย จ.สงขลา น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
15 เด็กชายทรงพล กุลวงษ์ ประจันตวิทยา จ.เลย ผมจะเป็นคนดีเพื่อ ร.9
16 เด็กหญิงรุ่งนภา สุขใส บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดีความสามัคคี
17 เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีประทุม ศิริวิทยา จ.สมุทรปราการ พ่อเพื่อแผ่นดิน
18 เด็กชายจิรวัฒน์ อินทเรือง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังความดี
19 เด็กหญิงกนกพร โนนสะอาด บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี เพื่อพ่อ
20 เด็กชายเอกพัชร์ อ้นนา ชมรมศิลปะเด็กบ้านกระต่ายหมายจันทร์
(อนุบาลด่านช้าง) จ.สุพรรณบุรี
ดำรงค์ชีวิตตามที่พ่อสอน
21 เด็กหญิงสิริปภา ปันทุราภรณ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) จ.เชียงใหม่ แสดงโขนถวายพ่อหลวง
22 เด็กชายจักรพงษ์ โพธาภินันท์ อนุบาลนวพร(ชมรมบ้านศิลปะตากลม) จ.สุราษฎร์ธานี ปลูกป่าโกงกาง
23 เด็กชายณัฐชนน เพ็ชรปานกัน อนุบาลปราณี จ.สุพรรณบุรี พลังความดีสามัคคีเพื่อพ่อ
24 เด็กหญิงนฤภร พนาสกุลการ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) จ.นครปฐม พลังแห่งความสามัคคีเพื่อพ่อหลวงของเรา
25 เด็กหญิงปวีณ์กร รอดบัวทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน
จ.นครศรีธรรมราช
รวมพลังความดีเพื่อพ่อ
26 เด็กหญิงนัฐริกา เสริมจิตต์ วิทยาสาธิต จ.ภูเก็ต หนูจะทำดีผู้พ่อ
27 เด็กชายนพพร แสงสุข บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี พลังเมตตาพลังจิตอาสา
28 เด็กหญิงเขมิสรา เพียการุณ อนุบาลศรีประชานุกูล จ.ศรีสะเกษ พอเพียง พออยู่ พอใช้
29 เด็กหญิงนุชสรา สายน้ำ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช รวมพลังนำข้าวสู่พระราชวัง
30 เด็กหญิงณัฏฐิกา ต้าวใจ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
31 เด็กหญิงเขมิสรา บุญมี รุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา พลังความดี เพื่อพ่อ
32 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สุข ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช จุดเทียนถวายพ่อ
33 เด็กชายคชชาชาติ นามแสง วัดนิมมานรดี จ.กรุงเทพมหานคร พลังความดี เพื่อพ่อหลวง
34 เด็กชายดิลกพัฒน์ ทองระอา เลิศปัญญา จ.ชลบุรี ต้นแบบของภาพของผม
35 เด็กหญิงพรนัชชา โล่ศิริวงศ์สกุล บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ตามรอยพ่อ
36 เด็กหญิงสาวิตรี นุชนาบี บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี พลังชุมชน
37 เด็กชายปธานิน สมณะ บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี "พลังจิตอาสา"
38 เด็กชายอดิศักดิ์ วิเชียร บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์ ค้ำยัน
39 เด็กชายภูธิป แคว้งใจ อนุบาลอยู่วิทยา จ.น่าน พ่อหลวงรัชกาลที่9
40 เด็กชายจิรายุ วิเศษ ชมรมบ้านศิลปะตากลม จ.สุราษฎร์ธานี คนละไม้ คนละมือ เพื่อพ่อ
41 เด็กหญิงสุนิศา ดอกไม้ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย หนูเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9
42 เด็กชายภาสวุฒิ คงมั่น โรงเรียนกสิณธรวิทยา จ.กรุงเทพมหานคร รวมพลังบรรพชา ทำความดีเพื่อพ่อ
43 เด็กหญิงกนกนันท์ กำมะลาต ศิริวิทยา จ.สมุทรปราการ พ่อหลวงของเรา
44 เด็กหญิงพาดาวัน เลิศเลอพันธ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ในหลวงและประชาชน
45 เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตอารีย์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
46 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ ตุ้ยวงค์ น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
47 เด็กหญิงณัฏฐณิชา แก้วจันทร์ทอง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ ๙
48 เด็กชายกฤศณัฏฐ์ เชาว์วรวิญญู อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ.สมุทรสาคร ตามรอยคำพ่อสอน
49 เด็กหญิงพัฒน์นรี กาญจนวิไลย์ วัดนิมมานรดี จ.กรุงเทพมหานคร รวมพลังความดี เพื่อพ่อหลวงของชาวไทย
50 เด็กหญิงสิริรัช รัตตมณี ตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง บ้านใหม่ ชีวิตใหม่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายสุรเกียรติ บรรทัพ ชมรมศิลปะแทนคุณ จ.สิงห์บุรี ผู้ปิดทองหลังพระ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 สามเณรหมอก อ่องแสง วัดป่างิ้วปริยัติศึกษา จ.เชียงราย ผู้ปิดทองหลังพระ
2 เด็กชายจักรี พรหมเมฆ สุราษฎร์พิทยา จ.สุราษฎร์ธานี วิถีพอเพียงเพื่อพ่อ
3 เด็กหญิงจันทกานต์ หาญพิชานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านของเรา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงปพิชญา สังข์นาค ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน พลังความดีเพื่อพ่อ
2 เด็กชายภูรินทร์ พนิตนรากุล ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
ความสุขใต้ร่มพระบารมี สานต่อที่พ่อทำ
3 นายธัญธเนศ บุญร่ม มอ.วิทยานุสรณ์(สุราษฎร์ธานี) จ.สุราษฎร์ธานี ต้นกล้าความดี สามัคคีเพื่อพ่อ
4 เด็กหญิงวัศราภาสุ์ นพคุณ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
สามัคคีบวชป่าสานต่อพระราชปณิธานของพ่อหลวง
5 เด็กชายศรชัช สังฆ์สุข สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม
หลวงพ่อทอง
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 เด็กหญิงรังสิตกานต์ ขจรรัตนวณิชย์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร
ในหลวงของเรา
2 เด็กหญิงโศจิรัตน์ จ่าแก้ว บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ธนบัตรของแผ่นดิน
3 เด็กชายภูนิภัทธ์ พลายด้วง บ้านศิลปะหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช พลังความดี เพื่อพ่อ
4 เด็กหญิงบงกช ฤทธิ์กฤตย์ ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร พลังไทย รวมใจเพื่อพ่อ
5 เด็กหญิงลลิดา เมฆเสือ ธารปราสาทเพชรวิทยา จ.นครราชสีมา รวมใจน้อมรำลึก
6 เด็กหญิงสิริขวัญ ดอกแก้ว บ้านสันป่าสัก(เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่ ทำตามธรรม ทำตามพ่อ
7 นางสาวนรินทิพย์ สมร บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ ฝายมีชีวิต
8 เด็กหญิงณิชากร จารุรัตน์มงคล รุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา พลังความดี เพื่อพ่อ
9 นายพิสิษฐ์ วรรณขาม - พลังความดี ที่มาจากแรงบรรดาลใจพ่อหลวง
10 เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขใส บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย พลังความดี ตามคำสอนพ่อ
11 นางสาวพิชชากร สลางสิงห์ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย ประชาชนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
12 เด็กหญิงอารียา เพ็งทำ บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 จ.เลย แผ่นดินของพ่อ
13 เด็กชายภาณุรัสมิ์ วงศ์ตรี ดรุณสิกขาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ในหลวง ในใจ
14 เด็กชายภานุพล แสนทำพล สตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พลังความดีเพื่อพ่อจากใจประชาชน
15 เด็กหญิงเมธาวี สีหอมชัย บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ศรัทธาธรรม
16 เด็กหญิงฤทัยชนก สุขสวัสดิ์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ
17 เด็กชายกันตพิชญ์ สมนึกในธรรม สารคามพิทยาคม จ.มหาสารคาม เพื่อพ่อหลวงของปวงไทย
18 เด็กหญิงสลิลทิพย์ เฮงวนิชกุล ศึกษานารี จ.กรุงเทพมหานคร ดินแดนสยามบ้านเมืองสีทองที่เกิดจากความรักสามัคคี
19 เด็กหญิงวิมลณัฐ ทองทิพย์ ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช รวมพลังความดีถวายพ่อ
20 เด็กหญิงสุกัญญา สินธูวารี ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช สร้างความดีถวายแด่พ่อ
21 เด็กชายเมฆพัฒน์ แก้วศรีนวล ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ระลึกถึงรัชกาลที่๙
22 เด็กชายภูวดล เทพทอง ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ
23 เด็กหญิงพสชนัน เทศโล มัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ คำสัญญากับพ่อหลวง
24 เด็กหญิงปาจรีย์ ณ บุญโณ ธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อ
25 เด็กหญิงนภสร วาริชอลังการ รุ่งอรุณวิทยา จ.นครราชสีมา พลังความดี เพื่อพ่อ
26 เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมสำโรง วัดปากบึง จ.กรุงเทพมหานคร ทำให้พ่อภูมิใจ
27 นายศักรินทร์ ทิจธรรม มัธยมวัดด่านสำโรง จ.สมุทรปราการ ออมเพื่อพ่อ
28 เด็กชายวาสุเทพ ชูตระกูล อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ร้อยดวงใจ ไว้อาลัยแด่ในหลวง
29 เด็กหญิงภูษณิศา หาขุนทด ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทำดีเพื่อพ่อ
30 เด็กหญิงศุจีนันทน์ เวชนุเคราะห์ ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
ต้นไม้แห่งความดี
31 นายศุกร์ ปัญญา บ้านห้วยไคร้(แม่สาย เชียงราย) จ.เชียงราย สานต่อที่พ่อทำ
32 เด็กชายทิชานนท์ หงษ์ประเสริฐ ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ พลังแห่งความรัก และศรัทธา
33 เด็กหญิงอัญชณา ธรรมขันทา ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
34 เด็กหญิงพชรวรรณพร สมานบุตร ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่
จ.กรุงเทพมหานคร
สานต่อความดีสร้างสรรค์สังคมสานต่อที่พ่อทำ
35 เด็กชายภีมเดช สีหราช ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน พลังความดี...เพื่อพ่อ
36 เด็กหญิงพนิตนันท์ ตวงสิทธิสมบัติ สาธิตกรุงเทพธนบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร
ในหลวง ร.9 แบบอย่างความดีของหนู
37 เด็กชายรวีโรจน์ เหล่าหนองจันทร์ บ้านห้วยไคร้(แม่สาย เชียงราย) จ.เชียงราย เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล ในวันที่ 30 พ.ย. 2560
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจินตนาการ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร และของรางวัลไปทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องเข้ามารับรางวัลแต่อย่างใด
      - ผู้ที่ได้รับรางวัล รบกวนตรวจสอบข้อมูลของท่าน หากมีข้อมูลผิดพลาดให้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ wichitrong@nanmee.com ภายในวันอังคารที่ 21/11/60.