ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ สัมพันธภาพของชีวิต
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายจีรภัทร ตรีรัตนธำรง สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) จ.นครปฐม ความงานในธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นางสาวอัญชณา ธรรมขันทา ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน ชีวิต และธรรมชาติ พฤกษา พนาลี
เทคนิค: สีอะคริลิค ,ปากกาลูกลื่นตราม้า
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวสุจิตา คงเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ช้างไพรในพงพฤกษ์
เทคนิค: สื่อผสม
2 นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สีสันของดอกไม้
เทคนิค: สีน้ำมัน
3 นายนันน์นนิน เรืองยังมี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม ดอนญ่า
เทคนิค: การหยดสีอะคริลิคบนแผ่นใสอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวบัณฑิตา สบายวงษ์ ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดงพญาเย็น
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายภูรินทร์ พนิตนรากุล ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร คนละไม้คนละมือ
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายปณิธิ จรัสวราพรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร เส้นทางสู่สรวงสวรรค์
เทคนิค: สีอะคริลิค
4 เด็กหญิงมณีรัตน์ รัตนสุภา วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ลำเนาไพร
เทคนิค: สีอะคริลิค, สีชอล์คน้ำมัน
5 นายภัทรกร จิรวฤนท์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา) จ.นครปฐม การพึ่งพาอาศัย(Interdependence)
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายภานุพงศ์ คำฝั้น ประชาชนทั่วไป จินตนาการความอุดมสมบูรณ์จากชนบท
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายปษมะธัช พัวพรพงษ์ ประชาชนทั่วไป ความสงบในพงไพร
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นางสาวประทุมวัลย์ ภู่เพชร ประชาชนทั่วไป ความสุขจากผืนป่าในอุดมคติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายมานะชัย วงษ์ประชา ประชาชนทั่วไป พฤกษา สัตว์ มนุษย์
เทคนิค: สีน้ำมัน
2 นายจักรชัย เพ็ชรปานกัน มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ทุ่งทอง
เทคนิค: ลายรดน้ำ
3 นายจักรพันธ์ หิรัญสาลี ประชาชนทั่วไป แสงเงาในเดือนตุลาคม
เทคนิค: ผสม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ ประชาชนทั่วไป สุข สงบ ตามวิถีธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
2 นายมานพ สีระแปง ประชาชนทั่วไป โลกสวยด้วยธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นางสาวสราลี พนิตรากุล ชมรมสอนศิลปะเด็ก ปาร์ตี้อาร์ต แกลอรี่ จ.กรุงเทพมหานคร "ป่า" บ้านอันแสนสุขของทุกๆชีวิต
เทคนิค: สีอะคริลิค จากวัสดุและการพิมพ์ภาพ
4 นายปัญญวัฒน์ มหันตปัญญ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม เผยโฉม
เทคนิค: สีอะคริลิค บนผ้าลินิน
5 นายจักรกฤษณ์ บัวเล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร พุทธานุสติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
6 นายศักดิ์ณรงค์ มหิมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม เส้นสายแห่งธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
7 นายสุชาติ ขวัญหวาน ประชาชนทั่วไป ความงามของธรรมชาติ
เทคนิค: สีน้ำมัน
8 นางสาวกุลพธู บุญเลี้ยง มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม อาภรณ์ประดับ
เทคนิค: สีไม้ สีน้ำ สีฝุ่น สีเมจิก สีโปสเตอร์ สีอะคริลิค บนผ้า
9 นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ธรรมชาติโอบกอดเรา
เทคนิค: สีอะคริลิคบนอะคริลิค (ใช้วิธีการเญ็บแผ่นสีประกอบงานจิตรกรรม)
10 นายสิปปภาส แก้วรากมุข มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม แปร๋น แปร๋น เข้าพงไพร
เทคนิค: สีอะคริลิค
11 นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ประชาชนทั่วไป รักษ์ธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิค
12 นายพิเชษฐ์ อยู่สด ประชาชนทั่วไป ธรรมชาติในจินตนาการ1
เทคนิค: สีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ
13 นายทรงวุฒิ ขาววิเศษ ประชาชนทั่วไป พึ่งพิง พึ่งพา
เทคนิค: อะคริลิคบนพื้นผิวผสม
14 นายสาคร วงษ์ราชสีห์ ประชาชนทั่วไป มหัศจรรย์แห่งความงามผืนป่าคำชะโนด
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
15 นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข ประชาชนทั่วไป สิ่งมีชีวิต(ใหม่)หมายเลข1
เทคนิค: สีอะคริลิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
16 นายธนโชติ พิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม พนาลีแดนสยาม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล พร้อมส่งเอกสารตอบรับภายในวันที่ 21 พ.ย. 2561