ลำดับ สถานศึกษา ภาค
1 น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ภาคเหนือ
2 บ้านห้วยไซงัว จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ภาคกลาง
4 ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน(บ้านน้ำพุ) จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้