ลำดับ สถานศึกษา ภาค
1 ศิลปะเด็กน่าน ภาคเหนือ
2 นางรอง จ.บุรีรัมย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
4 ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้