รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 2nd
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
รางวัลยอดเยี่ยม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ปราโมทย์สิริ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
รางวัลดีเด่น
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กชายติณณ์  แซ่ฟุ้ง สาธิตบางนา สมุทรปราการ
2. เด็กหญิงณัฐปันเพชร   พาชีรัตน์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
3. เด็กหญิงนภัสสร  ลุงติ๊ บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่
รางวัลพิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กหญิงชนัดดา  พืชผล อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
2. เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย บ้านปรางค์ น่าน
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เอกผาชัสสวัสสดิ์ สุคนธีวิทย์ นครปฐม
4. เด็กหญิงพบรัตน์  โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงวรัญญา  ยิ้มช้อย บ้านเขตเมือง สมุทรสงคราม
รางวัลชมเชย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กหญิงปรีชยา  หนักเกิด ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงธัญภรณ์  เชียงฉี ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
3. เด็กชายวสวัชณ์  สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
4. เด็กหญิงฐิตามร  กณิกนันต์ ทอสี กรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงเมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร สาธิตบางนา สมุทรปราการ
6. เด็กหญิงเมทินี  ตั้งประดิษฐ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์   สิริวลัยลักษณ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร

กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
รางวัลยอดเยี่ยม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กชายสุศิษฏิ์  เติมวิริยะกุล ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลดีเด่น
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กหญิงธัญลักษณ์   ตันติสุธนารมย์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    ลี้ชัยมงคล ยุวพัฒน์  นครสวรรค์
3. เด็กหญิงสาธิตา      เอือน วัดหนองใหญ กรุงเทพมหานคร
รางวัลพิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กชายธาม  สุขพันธ์ถาวร อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
2. เด็กหญิงนาฎนารี   ยุพาพิน วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงปัน บ้านเวียงหวาย เชียงใหม่
4. เด็กหญิงแอนนา  จองใส บ้านเวียงหวาย เชียงใหม่
5. เด็กหญิงอรณี  สุขนนท์ วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1.  เด็กชายศักดิ์นนท์  กุลศร ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ฉายบุ จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ราชบุรี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมสอาด ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
4. เด็กชายปัณฑ์ธร   เผ่าสุวรรณ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
6. เด็กหญิงปวริศา  ศรีเดช วัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร
7. เด็กหญิงกุลจิรา  โพธิ์เผือก ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร

** หมายเหตุ**
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตาม ประมวลกฎหมายรัษฎากร
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น และพิเศษให้รอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่
3. รางวัลชมเชยจะส่งของรางวัลไปตามที่อยู่ของน้องๆ ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้ในใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม