มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล
วันที่ 20 สิงหาคม 2557