Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

วันที่ 08 สิงหาคม 2558

กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ ร้องเพลง ด.ช.พนธกร วณิปธนโชค
2 Intertots Trilingual School เล่านิทาน
ด.ญ.ภัสสร ก๊วยเจริญ
ด.ญ.ปุณิกา ศิริโสภาพงษ์
ด.ญ.จิณณะ ปินถานันต์
ด.ช.ชยพัทธ์ ผาคำ
ด.ช.ภาณุเมศ บุญฤทธิ์
3 Intertots Trilingual School เล่านิทาน
ด.ญ.ชัญญรัตน์ เจียรวงศ์สกุล
ด.ญ.กานต์พิชชา นันทมานพ
ด.ญ.ชาลิสา เผด็จศึก
ด.ญ.อชิรญา ชาญชัย
ด.ช.ภรภัทร ทัพมงคล
4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร้องเพลง ด.ญ.ปุณิกา อัศวอุดมเดชา
5 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา  ท่องกลอน ด.ช.ภัทรพล ดรุนัยธร 
6 โรงเรียนตังเอ็ง  ร้องเพลง
ด.ญ.ศิวานินท์  ปิยะธรรมวุฒิกุล
ด.ญ.พิมพ์ชนก สุภานันท์
7 โรงเรียน อนุบาลรัศมี เล่านิทาน ด.ญ.สุภัสสรา แม้นทอง 
8 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์  ท่องกลอน ด.ญ.สุปวีณ์ อู๋ไพจิตร 
9 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เล่านิทาน ด.ญ.ธนพร  ชาญศรีภิญโญ 
10 โรงเรียนนานาชาติกลอลี่  เล่านิทาน ด.ช.ฐศิษฐ์  ภัทรพรไพศาล 
11 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์  เล่านิทาน
ด.ญ.เพลงพรกมน โพธิ์พันธ์
ด.ช.นิธิศ ผลโยธิน
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนตังเอ็ง  เล่านิทาน ด.ญ.อวภาส์  กองแก้ว
2 โรงเรียนตังเอ็ง ท่องกลอน ด.ช.นันทพัทธ์  เลิศฤทธิ์บัญชา
3 โรงเรียนตังเอ็ง ร้องเพลง ด.ญ.พลอยชมพู  วงศ์พัฒนานนท์ 
4 โรงเรียนวุฒิวิทยา ร้องเพลง ด.ญ.ดลพร  อัครพลศานต์ 
5 โรงเรียนนานาชาติกลอรี่  เล่านิทาน ด.ช.ฐิติ  เวชสุวรรณ  
6 โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา ร้องเพลง ด.ญ.ณัฐณิชา  เตชะสิทธิ์ธำรง 
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ร้องเพลง ด.ญ.สิรยากร  ศรีกิจจานุรักษ์  
8 โรงเรียนประชาวิทย์   เล่านิทาน ด.ญ.คหปตานี  ลิขิตบรรณกร 
9 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร   ร้องเพลง
ด.ญ.ชลลดา คุณะเพิ่มศิริ 
ด.ญ.สิริมา หมุกแก้ว
ด.ญ.ปิยะธิดา ดาวมณี
10 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์   ร้องเพลง
ด.ช.เนติภูมิ จิตรักษ์
ด.ญ.แพรวา ขุนนอก
กลุ่มที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนตังเอ็ง ท่องกลอน ด.ญ.ปิยธิดา  สามารถ
2 โรงเรียนตังเอ็ง  ร้องเพลง ด.ญ.อภิญยา  นาคผสม
3 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   ท่องกลอน ด.ญ.กุลธิดา  คายาธี่แอสล์  
4 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา   ร้องเพลง ด.ญ.ฐิติวราภรณ์  บุญอ่อน  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ร้องเพลง ด.ช.สรรค์ชัย  อัศวทวีโชค 
6 โรงเรียนบรรพตวิทยา  ท่องกลอน
ด.ญ.กัลยา  แซ่จาง
น.ส.กชพร แซ่หลิง
ด.ญ.ณัฐนรี ใจมงคลดีเลิศ
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เล่านิทาน
ด.ช.นครินทร์ สายทวีสิน
ด.ญ.ปาณิสรา หยาง
ด.ญ.ปพิชญา บุญเจริญ
ด.ญ.ศรสวรรค์ ศศิพัฒนวงษ์
8 โรงเรียนประชาวิทย์ เล่านิทาน ด.ญ.พรปวีณ์   ฐิติชัยวรภัทร 
9 โรงเรียนวุฒิวิทยา ท่องกลอน ด.ญ.กัชฐ์ญาพรรณ  เกา 
10 โรงเรียนวุฒิวิทยา ร้องเพลง ด.ช.ยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์  
กลุ่มที่ ๔ (มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนสาธิตบางนา ร้องเพลงจีน น.ส.อภิชญา วิวัฒน์ภัทรกุล
2 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร้องเพลงจีน น.ส.สมัญญา การสมเจตน์
3 โรงเรียนประชาวิทย์ ร้องเพลงจีน น.ส.สโรชา ภมร
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร้องเพลงจีน น.ส.สุขพรรษา ศรีนา
5 โรงเรียนสิงห์สมุทร ร้องเพลงจีน นายธนภัทร พ่วงแพ
6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ท่องกลอนจีน
น.ส.อภิญญา สามารถ
น.ส.จิราวรรณ เมฆพงษ์
ด.ญ.พจนีย์ กาญจนครุฑ
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร้องเพลงจีน น.ส.ปฏิพร ตันตระกูล
8 โรงเรียนชลกันยานุกูล ท่องกลอนจีน
นายกิตติ แซ่ล้อ
นายฐิตวัฒน์ เชิงพัฒนะ
9 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร้องเพลงจีน
น.ส.บุญศิริ อัตตะศิริ
น.ส.นิพร ปรางค์แสงวิไล
น.ส.ปาจรีย์ ปิยะไพศาลกุล
น.ส.พลอยไพลิน พงษ์วานิช
10 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ร้องเพลงจีน น.ส.เมษา ศิริมาก

หมายเหตุ

1. ผู้ที่เข้ารอบ ให้เตรียมการแสดงสำหรับวันตัดสิน 1 ชุดการแสดง
2. กรุณาส่ง backing track สำหรับชุดการแสดงวันตัดสิน มาที่ บริษัท ก่อนวันตัดสิน 15 วัน

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ/ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงาน การประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 5 ประจำปี ๒๕๕๘