Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศรายชื่อ Horse Young Writer Awards 1st

วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงกัญญณัช กุลศุภนันท์ บ้านโฮ่งวิทยา ลำพูน
2. เด็กหญิงณัชชา ดีจักรวาล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
3. เด็กหญิงนันทพัทธ์ มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
4. เด็กชายณัฐชนน เทียงประเทศ สาธิตบางนา สมุทรปราการ
5. เด็กชายพชรดนัย แซ่โหง่ว บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
6. เด็กหญิงลักษณารีย์ ญาณะ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
8. เด็กหญิงภรภัค วงศ์คำลือ อนุบาลลำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
ลำปาง
9. เด็กหญิงชนม์พรรษ์ษา งึ้มนันใจ น่านคริสเตียนศึกษา น่าน
10. เด็กชายติณณ์ แซ่ฟุ้ง สาธิตบางนา สมุทรปราการ
11. เด็กหญิงเมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร สาธิตบางนา สมุทรปราการ
12. เด็กหญิงธนพร ธนสิริพัฒน์ อักษรศึกษา ชลบุรี
13. เด็กหญิงอนัญญา เสือคำรณ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
14. เด็กหญิงพิชานันท์ คันธี บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
15. เด็กหญิงชิลาวัณย์ นาคอ้าย บ้านปรางค์ น่าน
16. เด็กหญิงเมลิสา ศิริโสม วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
17. เด็กหญิงวรัญญา ยิ้มช้อย วัดลาดประทุมคงคาราม พระนครศรีอยุธยา
18. เด็กหญิงฐิตามร กณิกนันต์ ทอสี กรุงเทพมหานคร
19. เด็กชายภูดิศ ตรีสุขเกษม ทอสี กรุงเทพมหานคร
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงพัทธนันท์ มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงธันยชนก เดชกำจรกุล อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
3. เด็กหญิงปาริตา อีดเกิด บ้านบางใหญ่ พังงา
4. เด็กหญิงจิตชญา พลายสาร น่านคริสเตียนศึกษา น่าน
5. เด็กหญิงธีรัญชนา สุวรรณคชพงศ์ ปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
6. เด็กหญิงน้อมเกล้า ระวังภัย หาดเสี้ยววิทยา สุโขทัย
7. เด็กหญิงพลอย ลีลายนะ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
8. เด็กชายนัธทวัฒน์ สิงห์ธนสาร ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
9. เด็กหญิงธัณย์สิตา สุวรรณคชพงศ์ ปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
10. เด็กหญิงพิรดา วิษณุมหิมาชัย ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
11. เด็กหญิงวรฤทัย สหกิจภิญโญ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
12. เด็กหญิงรวิพร ลุงปัน บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่
13. เด็กหญิงจินต์จุฑา ตาโล๊ะ บ้านแม่ป้อกใน ลำพูน
14. เด็กหญิงณัฏฐธิดา อุทธา บ้านป่าหัด น่าน
15. เด็กหญิงพิชยา มหศักดิสกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
16. เด็กหญิงชนัญชิตา ดุสิตานารา ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
17. เด็กหญิงปภัสรา คำมา บ้านยาง สุรินทร์
18. เด็กชายเกษม เดชสัจจา บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร
19. เด็กชายศิรวิทย์ คงนุรัตน์ บ้านยาง สุรินทร์

** หมายเหตุ ผู้ผ่านเข้ารอบรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ **