Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 2nd

วันที่ 19 ธันวาคม 2561
กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงพบรัตน์ โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงเมทินี  ตั้งประดิษฐ์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
3. เด็กหญิงชิลาวัณย์ นาคอ้าย บ้านปรางค์ น่าน
4. เด็กหญิงวรัญญา ยิ้มช้อย บ้านเขตเมือง สมุทรสงคราม
5. เด็กหญิงศุภิสรา เอกผาชัยสวัสดิ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
6. เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
7. เด็กหญิงชนัดดา พืชผล อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
8. เด็กหญิงปรีชยา หนักเกิด ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
9. เด็กหญิงธัญภรณ์ เชียงฉี ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
10. เด็กชายติณณ์ แซ่ฟุ้ง สาธิตบางนา สมุทรปราการ
11. เด็กชายวสวัชณ์ สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
12. เด็กหญิงฐิตามร กณิกนันต์ ทอสี กรุงเทพมหานคร
13. เด็กหญิงณัฐธยาน์ สิริวลัยลักษณ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
14. เด็กหญิงเมฐิต์รินทร์ ประคองเพ็ชร สาธิตบางนา สมุทรปราการ
15. เด็กหญิงณัฐปันเพชร พาชีรัตน์ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี
16. เด็กหญิงนภัสสร ลุงติ๊ บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กชายศักดินนท์ กุลศรี ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์ พรมสอาด ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงกุลจิรา โพธิ์เผือก ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรุงเทพมหานคร
4. เด็กชายชวัลวิทย์ ฉายบุ จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ราชบุรี
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ลี้ชัยมงคล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
6. เด็กชายธาม สุขพันธุ์ถาวร อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
7. เด็กหญิงอรณี สุขนนท์ วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
8. เด็กหญิงสาธิดา เอือน วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
9. เด็กหญิงมรกต พู่โต๊ะยา วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม จันทบุรี
10. เด็กชายสุศิษฏิ์ เต็มวิริยะกุล ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
11. เด็กชายปัณฑ์ธร เผ่าสุวรรณ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
12. เด็กหญิงพัทธนันท์ มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14. เด็กหญิงแอนนา จองใส บ้านเวียงหวาย เชียงใหม่
15. เด็กหญิงขวัญพร ลุงปัน บ้านเวียงหวาย เชียงใหม่
16. เด็กหญิงนาฎนารี ยุพาพิน วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร
17. เด็กหญิงปวริศา ศรีเดช วัดตะกล่ำ กรุงเทพมหานคร

** หมายเหตุ ผู้ผ่านเข้ารอบรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ **