Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 3

วันที่ 28 เมษายน 2557

 

กติกาการประกวด

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มสี ตราม้า (ที่ร่วมรายการ) ตัดโลโก้การประกวดวาดภาพ บนกล่อง/หรือบนแผ่นกติกา ติดลงบนผลงานที่เข้าร่วมประกวด โดยน้อง ๆ ร่วมสนุกด้วยการวาดภาพระบายสีด้านหลังได้ตามจินตนาการ และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เพื่อชิงของรางวัล โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม   

  • กลุ่มที่ 1            อายุ  3 – 6 ปี
  • กลุ่มที่ 2            อายุ  7 – 9 ปี
  • กลุ่มที่ 3            อายุ 10 – 12 ปี
โดยวาดภาพตามจินตนาการ และระบายสีด้วยตนเอง ในหัวข้อ “ ปีม้า...คึกคัก ” โดยไม่จำกัดความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ลงบนกระดาษวาดเขียน ขนาด A4 สีที่ใช้ในการระบาย และตกแต่งภาพจะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์สี ตราม้า โดยไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ในการแต่งเติมภาพ กรอกรายละเอียดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อติดต่อกลับ ตัวบรรจงให้ชัดเจน ด้านหลังชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน ดังนี้
ชื่อ  .................................... นามสกุล ....................................... เพศ .................
อายุ ........................ ปี................................ วันเดือนปีเกิด  ........../........../........... โรงเรียน ............................................ E-Mail ………………………………..... 
ที่อยู่........................................................................  เลขที่ .............. หมู่ที่ ............... ถนน ...........................แขวง/ตำบล ......................  เขต/อำเภอ ............................. จังหวัด ............................รหัสไปรษณีย์ ................. เบอร์ติดต่อ ......................................
ตัดโลโก้ “ประกวดวาดภาพระบายสี ปี 3” ด้านหน้ากล่องผลิตภัณฑ์ สีตราม้า ที่ร่วมรายการ หรือโลโก้บนใบแทรกกติกาการประกวด นำไปติดด้านหลังชิ้นงาน  
ผลงานทุกชิ้นผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมการตัดสิน หากมีข้อมูลผู้ส่งชิ้นงานเข้าประกวดไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดโลโก้ “การประกวดวาดภาพระบายสี ปี 3” ด้านหลังชิ้นงาน ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
         การแบ่งภาคเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้จัดกำหนด โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม: ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
         การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นบริษัท นานมี จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนผลงานในทุกกรณี
พนักงานและครอบครัวในเครือบริษัทนานมี รวมถึงคณะกรรมการดำเนินโครงการไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
ส่งผลงานมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท นานมี จำกัด 146  ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม  เขตบางรัก กทม. 10500 วงเล็บมุมซอง ”ประกวดวาดภาพระบายสี ปี 3”
หมดเขตส่งผลงานถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเว็ปไซต์ www.nanmee.com ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด โทร. 02-648-8000
 
ของรางวัล
         รางวัลยอดเยี่ยม  แบ่งเป็น 4 ภาค ภาคละ 3 รางวัล  กลุ่มละ 1 รางวัล รวม 12 รางวัล  (Ipad Air Wi-Fi 16 GB และประกาศนียบัตร ) 
         รางวัลชมเชย กลุ่มละ 100 รางวัล   รวม 300 รางวัล (ชุดเครื่องเขียน ตราม้า ,หนังสือ สนพ.ทองเกษม และประกาศนียบัตร )
         รางวัลเกียรติคุณ ฉลองครบ 65 ปี นานมี สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากที่สุดของแต่ละกลุ่มภาค คือ กลุ่มภาคเหนือ กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มภาคใต้ จะได้รับรางวัลจากบริษัท นานมี จำกัด ภาคละ 1 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท*  รวม  4 รางวัล  รวม 40,000 บาท (*เงินรางวัลละ 5,000 บาท  และผลิตภัณฑ์ 5,000 บาท) (ผลิตภัณฑ์ : ชุดเครื่องเขียน ตราม้า ,หนังสือ สนพ. ทองเกษม และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ)
         สำหรับโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และมีผลงานได้รับรางวัลมากที่สุด : 1 โรงเรียน จากการตัดสิน จำนวน 1 รางวัล : รางวัลละ 10,000 บาท**(** เงินรางวัล 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์ 5,000 บาท) (ผลิตภัณฑ์ : ชุดเครื่องเขียน ตราม้า ,หนังสือ สนพ. ทองเกษม และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ)
หมายเหตุ : การแบ่งภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้