ลำดับ โรงเรียน อำเภอ จังหวัด ชื่อ-สกุล ระดับชั้น
1 สามัคคีวิทยาคม  เมือง   เชียงราย   ด.ช.นฤทธิ์  นวนด้วง   ม.3 
2 บ้านหนองปรือ   วังน้ำเย็น สระแก้ว   ด.ญ.วงเดือน  นูเนตร์  ม.3 
3 บ้านนาอิซาง   พิชัย   อุตรดิตถ์  ด.ญ.วาสนา  เชื้ออินถา   ม.2 
4 เชียงใหม่มัธยม   แม่แตง   เชียงใหม่  ด.ญ. สุทธิดา  อรภาพ  ม.1  
5 ชุมชนบ้านลาด   กันทรวิชัย  มหาสารคาม  ด.ญ. สุพัตรา  ดวงจำปา   ม.1  
6 บ้านคลองกำลัง   หนองบัว   นครสวรรค์   ด.ญ. นิภาพร  ลีลาศ  ม.1  
7 เบญจมราชรังสฤษฎิ์  2 เมือง   ฉะเชิงเทรา  นางสาววิไลรัฐ  ประภัสราง ม.4
8 บ้านเนินขวาง   โพธิ์ประทับช้าง   พิจิตร  ด.ช.รัฐธรรมนูญ  เกษมสุวรรณ ม.2  
9 วังทองวิทยา   ศรีสำโรง   สุโขทัย   ด.ญ.นิฬาวรรณ  พันธ์สน  ม.2 
10 บึงสามพันวิทยาคม  บึงสามพัน   เพชรบูรณ์   นายสุรชัย  เกษตรสุขถาวร   ม.4
11 วัดหนองบัว  เมือง   จันทบุรี   ด.ญ. รวิกานต์  จันทะสิม  ม.2 
12 วัดสังฆราชาวาส  เมือง   สิงห์บุรี   ด.ญ. ศุกรา  โภชกรณ์  ม.3 
13 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง   เมือง   เชียงราย   ด.ช.อภิสิทธิ์  ขอบขันคำ  ม.3 
14 บ้านบุ่งเข้  ปากพลี  นครนายก  ด.ญ.กรรณิกา  ชมชื่นจิตร์  ม.3 
15 บ้านดงกลาง  จตุรา  ร้อยเอ็ด  นางสาวสุมินตรา  นงนวล  ม.3 
16 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา   ทุ่งศรีอุดม  อุบลราชธานี  ด.ญ.ปรียาภรณ์  มุลตีกะ ม.1  
17 กำแพง  อุทุมพรพิสัย  ศรีสะเกษ   ด.ญ.อรนภา  ศรีนุเคราะห์  ม.3 
18 ห้วยทับทันวิทยาคม  ห้วยทับทัน   ศรีสะเกษ   นายอานนท์  สาวิวัฒน์  ม.5
19 บ้านบุ่งมะแจง   สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี  ด.ญ. ศิรดา ศิริพันธ์  ม.3 
20 บ้านโคกกรวดหนองพวง  หนองบัวแดง  ชัยภูมิ  ด.ญ.กฤษณียา  บุตรแวง   ม.1  
21 วัดวังน้ำขาว   สามพราน  นครปฐม  ด.ช.องอาจ  อึ้งเจริญ   ม.1  
22 บ้านเค็ง   ขุขันธ์  ศรีสะเกษ   ด.ญ. เพ็ญประภา  รุ่งหิรัญ   ม.3 
23 บ้านหัวดง   นาดูน   มหาสารคาม  ด.ช. ดุลยวัต  กล่ำภาภรณ์  ม.2 
24 บ้านบนไร่  พูนพิน  สุราษฎร์  ด.ญ.กนกกร  บัวบาน  ม.3 
25 ชุมนุมบ้านพุเตย   วิเชียรบุรี   เพชรบูรณ์   ด.ญ. ภคมน ไชยะวัน   ม.1  
26 ศรีโพนทองวิทยา   นาแก  นครพนม ด.ญ.วาสนา  เชื้อดวงผูย  ม.1  
27 วัดสังเวชวิสยาราม   พระนคร  กรุงเทพฯ น.ส. วิภาวรรณ  พูลสวัสดิ์   ม.6  
28 บ้านหม้อ(ประชารังษี)  โพธาราม ราชบุรี  ด.ญ. ธันยาภรณ์   บุญเกิด   ม.1  
29 เดชอุดม   เดชอุดม   อุบลราชธานี  ด.ญ. ธนิษฐา  สมแสวง  ม.6  
30 วัดแหลมฉบัง  ศรีราชา  ชลบุรี  นายพูลศักดิ์   สุขเรือง ม.3 
 
Power by www.นานมี.com