ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กชายกิตติธัช ศรีสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค, ปากกาดำ, ดินสอดำ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวกุศลสิริ โทนุการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นางสาววลัยลักษณ์ ปิ่นทอง ศรียาภัย จ.ชุมพร วิถีปักษ์ใต้
เทคนิค: สื่อผสม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวอัญชณา ธรรมขันทา ศิลปะเด็กน่าน จ.น่าน สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค, ปากกาลูกลื่นตราม้าบนผ้าใบ
2 นางสาวจันทกานต์ จันทรโกมล ชุมนุมศิลปะสมคิด จ.ชลบุรี สุขกาย สุขใจ ใต้ร่มพระบารมี
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายพณวรรธน์ ทองแสง วิทยาลัยช่างศิลป จ.กรุงเทพมหานคร หิว
เทคนิค: oil painting
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวพัฒน์นรี บุญมี วิทยาลัยช่างศิลป จ.กรุงเทพมหานคร ร้านยายสมบูรณ์
เทคนิค: สีน้ำมัน
2 นายณัฐพงศ์ นิ่มชะนะ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สื่อผสม
3 นางสาวฉันท์สินี ปฐมรัตน์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา วัฒนะ-ธรรมกิจ สมบูรณ์สยามจิตลักษณะ
เทคนิค: สีอะคริลิค,ภาพพิมพ์,สีนูน
4 นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม ความอุดมสมบูรณ์จากท้องทะเล
เทคนิค: สีอะคริลิค
5 นายพิชนุพันธ์ โทนุบล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ วิถีความสุข
เทคนิค: สีน้ำมัน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธนพล เสือโรจน์ ประชาชนทั่วไป สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีฝุ่น,สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายพันทิพย์ วรชินา ประชาชนทั่วไป สัมพันธภาพในห้วงแห่งความสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข ประชาชนทั่วไป ป่าทิพย์(อุดมคติแห่งความสมบูรณ์)
เทคนิค: สีอะคริลิคบนกระดาน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายณรงค์ คำปวนบุตร ประชาชนทั่วไป สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย ประชาชนทั่วไป บ้านของเรา
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นายนัฐวุฒิ กองลี ประชาชนทั่วไป แสงแห่งความสุขสมบูรณ์
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ ประชาชนทั่วไป ความสุขและสันติภาพที่กลับคืนมา
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายมนูธรรม ช่วยหนู ประชาชนทั่วไป ร่มเย็น เป็นสุข
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
3 นายณัฏภัทร หมื่นมโน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร วิถีชีวิตสายสัมพันธ์ชนมลา(สุขล้น)
เทคนิค: สีอะคริลิคบนพื้นดินสอพอง
4 นายสุรศักดิ์ จงสมจิตต์ ประชาชนทั่วไป แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
เทคนิค: สีอะคริลิค,สีฝุ่น
5 นายมานะชัย วงษ์ประชา ประชาชนทั่วไป สุขวิถี
เทคนิค: สีน้ำมัน,Linocut
6 นางสาวสิริณีนาถ ชำนาญเพชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร สายสัมพันธ์ความรักของแม่
เทคนิค: สีอะคริลิค,แผ่นทอง,ใบไม้แห่ง
7 นายธนโชติ พิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม ตามรอยพ่อ ตามวิถีความพอเพียง
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
8 นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม ประชาชนทั่วไป สุขใจ สุขไทย
เทคนิค: สีอะคริลิคบนแผ่นพลาสติก
9 นายมานพ สีระแปง ประชาชนทั่วไป สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สื่อผสม
10 พระภูมินันท์ เงินคล ประชาชนทั่วไป ความสุข ความสมบูรณ์ บนพื้นที่สีน้ำเงิน ใต้ร่มพระบารมี
เทคนิค: สีอะคริลิค,เลื่อม
11 นายภานุพงศ์ คำฝั้น ประชาชนทั่วไป จินตนาการ สมบูรณ์ พูนสุข
เทคนิค: สีอะคริลิค
12 นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ ประชาชนทั่วไป สมบูรณ์ พูนสุข สงบตามวิถี
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
13 นางสาวปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม บ้านฉัน
เทคนิค: เย็บแผ่นสีอะคริลิค
14 นางสาวประทุมวัลย์ ภู่เพชร ประชาชนทั่วไป ผืนป่าแห่งความสุขภายใน
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
15 นายบุญนำ สาสุด ประชาชนทั่วไป กองฟางแห่งความสุข
เทคนิค: สีน้ำมัน
**หมายเหตุ**  
      - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อ เพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมรับรางวัล พร้อมส่งเอกสารตอบรับภายในวันที่ 22 ต.ค. 2562