ลำดับ สถานศึกษา ภาค
1 น่านคริสเตียนศึกษา จ.น่าน ภาคเหนือ
2 อนุบาลหนองคาย จ.หนองคาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 บ้านศิลปะเด็กครูเป๊าะ จ.อุทัยธานี ภาคกลาง
4 ศิลปะเด็กบ้านพู่กัน จ.นครศรีธรรมราช ภาคใต้