ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธีรภัทร พรมชัย หัวตะพานวิทยาคม จ.อำนาจเจริญ อีสานบ้านนา
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายกฤษณ สว่างแจ้ง วิทยาลัยช่างศิลป จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มเอิบ อิ่มอก อิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
2 นางสาวแพรแก้ว ทองหนูนุ้ย นวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา สะ-อีด (ความสุข)
เทคนิค: สีน้ำมัน และสีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 เด็กหญิงฉัพพรรนรังสี สุวรรณชาติ สตรีศึกษาร้อยเอ็ด (ศิลปะลานคูน) จ.มหาสารคาม ความอิ่มเอิบ
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นางสาวสุจิตา คงเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อิ่มเอิบ อิ่มอก อิ่มใจกับธรรมชาติ
เทคนิค: สีอะคริลิคบนพื้นประดับมุก
3 นายปภพ วิจิตร์ปัญญารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม ความอิ่มเอิบของธรรมชาติ
เทคนิค: แกะพลาสวูด เพ้นท์สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวปพิชญา สังข์นาค ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (ศิลปะเด็กน่าน) จ.น่าน อิ่มเอิบม่วนใจ๋ (สบายใจ)
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นางสาวกุศลสิริ โทนุการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จ.มุกดาหาร สุขวิถี 2020
เทคนิค: สีอะคริลิค
3 นางสาวจันทกานต์ หาญพิชานันท์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) จ.มหาสารคาม จินตนาการในวัยเด็ก
เทคนิค: สีอะคริลิค
4 นายวรรณรัตน์ รักพรม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จ.สงขลา ศรัทธาชาวใต้
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 นางสาวธิญญาภัทร โชติอนันนต์วุฒิ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร สุขใจที่ได้ทาน
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายธีรวัฒน์ จันทร์แสตมป์ ประชาชนทั่วไป อิ่มเอิบ อิ่มสุข อิ่มธรรมะ
เทคนิค: สีอะคริลิค
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นางสาวสิริณีนาถ ชำนาญเพชร์ ประชาชนทั่วไป สายสัมพันธ์ความรักของแม่
เทคนิค: สีอะคริลิค แผ่นทอง ใบไม้แห้ง
2 นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม ประชาชนทั่วไป มื้อค่ำในเวลากลับบ้าน
เทคนิค: สีอะคริลิคบนแผ่นอะคริลิคและไม้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายคมสันต์ ถาวงษ์กลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พระปกเกล้าชาวตะวันออกเฉียงเหนือ
เทคนิค: สีอะคริลิค
2 นายสมบูรณ์ อุ่นประชา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร อุทยานสุข
เทคนิค: จิตรกรรมบนลายผ้าถุง
3 นายสุรพันธ์ ขวัญแสนสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร(พระราชวังสนามจันทร์) จ.นครปฐม หน้าพระ
เทคนิค: สีอะคริลิคบนกระดาษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน ดูภาพ
1 นายภานุพงศ์ คำฝั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ชีวิตและความงาม
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
2 นายจักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ ประชาชนทั่วไป สุกอิ่ม อิ่มสุขตามวิถีพอเพียง
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
3 นายสาคร วงษ์ราชสีห์ ประชาชนทั่วไป "ชีวิต ธรมมชาติ ความรัก ความสุข"
เทคนิค: สีอะคริลิคบนพื้นไม้
4 นายทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง จ.กรุงเทพมหานคร อิ่มรักปันน้ำใจ
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
5 นายมนูธรรม ช่วยหนู ประชาชนทั่วไป วิถีสุข
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
6 นายสิปปภาส แก้วรากมุข มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม ขวัญเอ๊ยขวัญมา~
เทคนิค: สีฝุ่นบนพื้นดินสอพองกาวเมล็ดมะขาม
7 นายพัลลภ วงศ์วิไลพิสิฐ ประชาชนทั่วไป ร่องรอยแห่งความศรัทธา
เทคนิค: สีอะคริลิคบนแผ่นไม้กระดาน
8 นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ประชาชนทั่วไป ใต้ร่มธงไทย
เทคนิค: สีอะคริลิค
9 นายมานะชัย วงษ์ประชา ประชาชนทั่วไป "สุขวิถี"
เทคนิค:
10 นายพันทิพย์ วรชินา ประชาชนทั่วไป อิ่มเอิบ สุขใจ ในวิถีฯ
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
11 นายณรงค์ คำปวนบุตร ประชาชนทั่วไป บรรยากาศของความปิติสุขและอิ่มเอม
เทคนิค: สีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบ
12 นายพิวัจน์ โรจน์พรพงษ์ ประชาชนทั่วไป ศรัทธา-ความสุข
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าลินิน
13 นายนันน์นนิน เรืองยังมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ชีวิตที่อิ่มเอิบ
เทคนิค: สีอะคริลิค ปากกา
14 นายพิษณุ วงศ์วิไลพิสิฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นครปฐม) จ.นครปฐม แสงแห่งศรัทธา
เทคนิค: สีอะคริลิคบนผ้าใบ
15 นายธนโชติ พิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.กรุงเทพมหานคร ยามเย็น
เทคนิค: สีน้ำมันบนผ้าใบ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา ชื่อผลงาน
1 นายทีทัช หงษ์คงคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร เชิดสิงโต
เทคนิค: สื่อผสมจากเศษวัสดุ
**หมายเหตุ**  
   - ผู้ได้รับรางวัลทุกคนต้องทำการยืนยันการรับรางวัลผ่าน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ "ยืนยันการรับรางวัล" หน้าตรวจสอบรายชื่อ
   - ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม/ดีเด่น/พิเศษ/สนับสนุนพิเศษ/พิเศษมิตรภาพไทย-จีน จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เมื่อทราบวันจัดพิธีมอบรางวัล