Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "การเรียนรู้คู่คุณธรรม"

วันที่ 19 ตุลาคม 2558
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 [ป.6] ด.ญ.ญาณินท์  บุญภักดี โรงเรียนบ้านศรีบัว  อุบลราชธานี  
2 [ป.6] ด.ญ.ปณิดา   อินทรคุปต์  โรงเรียนชุมชนภูเรือ   เลย 
3 [ป.6] ด.ญ. เสาวลักษณ์   บุญชู   โรงเรียนบ้านสันปูเลย  พะเยา
4 [ป.4] ด.ญ. ณะฏฐณิชา  หาญโก่ย   โรงเรียนวัดดอกไม้   กรุงเทพฯ 
5 [ป.6] ด.ญ.สุรางคณา  อาษาเสนา  โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมป์)   กรุงเทพฯ 
6 [ป.6] ด.ญ.สายสุณี  หวังสกุล   โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพฯ 
7 [ป.6] ด.ญ.ชลธิชา  คงด้วง   โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  
8 [ป.6] ด.ญ.ทัศนีย์   แห้วเพ็ชร   โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก   อุทัยธานี 
9 [ป.2] ด.ญ.ฉัตรธิตา  ดียิ่ง   โรงเรียนบ้านม่วงลีบ   สุราษฎร์ธานี
10 [ป.3] ด.ญ. มัณฑวรรณ  รินรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์  นครศรีธรรมราช 
11 [ป.5] ด.ช.อนุชิต  บุตรพรม โรงเรียนบ้านวังยาว ร้อยเอ็ด 
12 [ป.6] ด.ญ.พรธิดา  กำสอน   โรงเรียนบ้านแบ่ง พะเยา 
13 [ป.5] ด.ญ.ศรัญญา  เจริญยนต์วัฒนา  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ  
14 [ป.5] ด.ช.สารสิน  เจริญศิริ   โรงเรียนบ้านปากช่อง (คุรุสามัคคี1) นครราชสีมา 
15 [ป.5] ด.ญ.อริสรา  อาแยกาจิ   โรงเรียน บ้านไม้แก่น   ยะลา 
16 [ป.5] ด.ญ.กาญจนา  หมาดเพชร์  โรงเรียนวัดนาหมอศรี   สงขลา 
17 [ป.5] ด.ญ. ดารารัตน์  หนูขุนทอง  โรงเรียนบ้านช่องช้าง  สุราษฎร์ธานี 
18 [ป.6] ด.ญ.พัชราภรณ์  โพธิ์กัน  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี บุรีรัมย์  
19 [ป.4] ด.ญ.จิตติมา  สิงหราช โรงเรียนบ้านชำสอง   อุตรดิตถ์  
20 [ป.6] ด.ญ.สุมิตตา  พิมสร   โรงเรียนบ้านพร้าว  เพชรบูรณ์  
21 [ป.4] ด.ญ.เตชินี  สุภาพ   โรงเรียนบ้านหนองฉิม  (สิงห์จันทร์บำรุง)   ชัยภูมิ  
22 [ป.5] ด.ญ.อันดา  อรัญญานันท์   โรงเรียนบ้านป่าอ้อ  อุทัยธานี 
23 [ป.5] ด.ญ. รุ่งอรุณ   สิริ   โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์   ปทุมธานี 
24 [ป.4] ด.ญ. วรรณิษา  ทองเกียว   โรงเรียนวัดพังพยอม   นครศรีธรรมราช  
25 [ป.4] ด.ญ.ปาลิตา  เภาจี๋  โรงเรียน วัดตกพรม  จันทบุรี 
26 [ป.5] ด.ช.อดุลศักดิ์  มะหมัด   โรงเรียนบ้านพรุจำปา   ภูเก็ต 
27 [ป.6] ด.ญ. ภานุมาศ  เกิดศรี   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า  อุทัยธานี 
28 [ป.5] ด.ญ.หทัยชนก  ปัญญาโน  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง  แม่ฮ่องสอน
29 [ป.5] ด.ญ.ฮานีฟะห์  แวบือซา   โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล นราธิวาส 
30 [ป.6] ด.ญ.ศตกมล  บุญชัย  โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)  สกลนคร 
31 [ป.2] ด.ช.ฉัตรมงคล เกษประดิษฐ์  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง   สุโขทัย 
32 [ป.5] ด.ญ.รัชนีกร  แน่นอุดร   โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว มหาสารคาม 
33 [ป.2] ด.ญ. กัญญ์วรา  หลวงชัยศรี   โรงเรียน เมืองเลย  เลย 
34 [ป.5] ด.ญ. ชนัญชิดา  โถยอด   โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง  น่าน  
35 [ป.3] ด.ญ.ประกายดาว  สุขดี   โรงเรียนบ้านแสนดี  ร้อยเอ็ด  
36 [ป.4] ด.ญ.เสาวลักษณ์  สุวรรณสนธิ์   โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร   หนองบัวลำพู  
37 [ป.4] ด.ญ.วิยุดา  พรหมทอง   โรงเรียนวัดปากแพรก   นครศรีธรรมราช  
38 [ป.6] ด.ช. จิณธรรม คำนึง  โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่ ศรีสะเกษ  
39 [ป.3] ด.ญ.ปญญาพร  มะไฟ  โรงเรียน บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์   ขอนแก่น 
40 [ป.6] ด.ญ.สุภาวดี  ศรีนาคสุข โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย  เพชรบูรณ์  
41 [ป.6] ด.ญ.วาศิกา  ม่วงขาว  โรงเรียนไทรใหญ่  นนทบุรี 
42 [ป.6] ด.ญ.ทิพวรรณ  แสนบุตร โรงเรียนบ้านโนนโก  ขอนแก่น 
43 [ป.3] ด.ช.ชลธิศ  สวัสดิ์พิพัฒพงศ์  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล) ราชบุรี 
44 [ป.4] ด.ช.สถาพร  ฉิมสุด  โรงเรียนบ้าน วังอ้อ   พิจิตร 
45 [ป.2] ด.ญ.รุ้งทิวา  ดวงตา  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย เชียงใหม่ 
46 [ป.3]  ด.ญ.จุฑามณี  หนุเทศทอง   โรงเรียนบ้านห้วยพลู   ตาก
47 [ป.6] ด.ช.ณัฐวุฒิ  พากเพียร  โรงเรียนวัดเขาวงกตรุจิรวงศารามฯ  จันทบุรี 
48 [ป.5] ด.ญ.วารินทร์  วงษ์ยี่   โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) อุตรดิตถ์  
49 [ป.5] ด.ญ.ดวงนภา ไชยสัตย์   โรงเรียนวัดเพรียง เพชรบุรี 
50 [ป.3] ด.ญ.วรรณษา  คำสอน  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  เชียงใหม่ 
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 [ม.2] ด.ญ.ปวีณ์สุดา  หอมกะวาน โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ อุบลราชธานี
2 [ม.3] น.ส.อรณี  จะคะ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชียงราย
3 [ม.2] ด.ช.ชญานนท์  ครคง โรงเรียนวัดทัพหมัน อุทัยธานี
4 [ม.2] ด.ญ.พัฒนวดี  ปัญญาพิงค์ โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่
5 [ม.2] ด.ญ.เพ็ญนภา  แซ่หลี่ โรงเรียนบ้านเวียงหมอก เชียงราย
6 [ม.2] ด.ญ.วิภาดา  คำสุรีย์ โรงเรียนพังโคนวิทยา สกลนคร
7 [ม.2] ด.ญ.สุขิตา  ภูชะธง โรงเรียนพังโคนวิทยา สกลนคร
8 [ม.1] ด.ญ.อริสา  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๘ จันทบุรี
9 [ม.3] ด.ญ.ณัฐริกา  คงนิล โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา อุตรดิตถ์
10 [ม.5] น.ส.วิภาดา  บุญกมุติ โรงเรียนบรบือ มหาสารคาม
11 [ม.2] ด.ญ.พัชรินทร์  อะโน โรงเรียนบ้านนามึน อุบลราชธานี
12 [ม.5] น.ส.นวีชล  โปธาชาติ โรงเรียนน้ำดับวิทยาคม ลำพูน
13 [ม.2] ด.ญ.รัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อุดรธานี
14 [ม.3] ด.ช.เฉลิมเกียรติ  ยะพลหา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สกลนคร
15 [ม.1] ด.ญ.ชลลดา  อูปแก้ว โรงเรียนบ้านขามป้อม ร้อยเอ็ด
16 [ม.2] ด.ญ.ปิยะพร  ยอดเพชร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
17 [ม.1] ด.ช.อภิสิทธิ์  โคตบุตร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
18 [ม.6] น.ส.ณัฐวิภา  ปัญญาศรีสกุล โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
19 [ม.3] น.ส.กชพรรณ  ศิลา โรงเรียนชุมชนบ้านระเว อุบลราชธานี
20 [ม.1] ด.ญ.ทองตั้ง  ชาตะรี โรงเรียนบ้านช่องเล็ก ยโสธร
21 [ม.1] ด.ญ.จาริญา  สังสรรค์ โรงเรียนประทาย นครราชสีมา
22 [ม.2] น.ส.นันทนา  ขันแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่๒๖ ตาก
23 [ม.1] ด.ญ.ปิยะธิดา  นาต๊ะ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน พะเยา
24 [ม.2] ด.ญ.พัชรัตน์  เมืองหลวง โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สุโขทัย
25 [ม.1] ด.ญ.ศิริภรณ์  คำมูล โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน ขอนแก่น
26 [ม.2] นายจรัญ  วาระดี โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สกลนคร
27 [ม.2] ด.ญ.มณธิษา  นาคแก้ว โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
28 [ม.3] นายนนทกร ใจยา โรงเรียนบ้านจำไก่ พะเยา
29 [ม.2] ด.ญ.แสงระวี  พลศิริ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร มหาสารคาม
30 [ม.5] น.ส.รุ้งสินีกรณ์  เครือเต็ม โรงรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ชื่อโรงเรียน จังหวัด
1 [ปี 2] น.ส.อรพรรณ  สุรพล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม
2 [ปี 3] น.ส.วิลาวัณย์  ตุทาโน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
3 [ปี 2] น.ส.ธิดารัตน์  จิตตสินนวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
4 [ปี 3] นายจตุพล  อร่ามฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
5 [ปี 4] นายสถิตย์  แหวนเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา
6 [ปี 2] น.ส.อาริยา  สุนทรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
7 [ปี 3] น.ส.ขวัญรัตน์  ทิพทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
8 [ปี 2] นายกาญจนศักดิ์  กาญจนะสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
9 [ปี 3] น.ส.วิสุดา  ตุ้มอ่อน มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
10 [ปี 2] น.ส.ป้างรีรัตน์  แซ่ม้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร
11 [ปี 4] น.ส.นาตยา  เนียมชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
12 [ปี 5] นายปริญญา  ศิริเตียวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
13 [ปี 5] นายนพดล  สมใจ มหาวิทยาลัยอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
14 [ปี 3] นายวีรศักดิ์  แสนโช้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
15 [ปี 2] น.ส.นภัสสร  กลื่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
16 [ปี 3] น.ส.ปาจรีย์  อังศิริมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
17 [ปี 2] น.ส.ณัฐกานต์  ยะลา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
18 [ปี 1] น.ส.วรรณพา  ชะระจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
19 [ปี 3] น.ส.วศินี  คงในสัตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
20 [ปี 6] น.ส.ชนกานต์  ชีพบริสุทธิกุล มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม