ม้า

แรงบันดาลใจที่นานมีได้ใช้ม้าเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้านั้น เนื่องมาจากคุณลักษณะเด่นของม้า ที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว และเป็นพาหนะหลักแห่งยุคบุกเบิก ที่นำพามนุษยชนสู่การเสาะสำรวจดินแดนต่างอารยธรรมอันโพ้นไกล เพื่อทำการค้า และกระจายวัฒนธรรมจากแห่งหนึ่งสู่อีกแห่งหนึ่ง จึงนับได้ว่าม้าเป็นเครื่องทุ่นแรงที่สำคัญของมนุษย์ในการนำพาความเจริญรุ่งเรืองสู่สังคม ดังคำอวยพรของจีนที่ว่า และนี่เองจึงเป็นที่มาแห่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่เรา......ชาวนานมีทุกคนยึดมั่นตลอดมา
 


มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ศิลปะคุณภาพสูงในราคาที่ย่อมเยา ด้วยการดำเนินงานด้านทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงระบบนิเวศน์

H High Quality Products
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
O Operational Efficiency for High Productivity
ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลผลิตคุณภาพสูง
R Resourceful Manufacturer through Research & Development
เป็นผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการวิจัยและพัฒนา
S Satisfied Stakeholders, that includes End Users, Customers, Employees and Society at large
สร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า พนักงาน และสังคม
E Ethical, Economical and Ecological
มีจริยธรรม ประหยัดทรัพยากร และคำนึงถึงระบบนิเวศน์