Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 8th

วันที่ 03 กันยายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ/ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงาน การประกวดทักษะภาษาจีน นานมี ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 8 ประจำปี ๒๕๖๑ 

กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนสอนภาษาจีนเฟิ่งหวาง จ.สมุทรปราการ เล่านิทานจีน ด.ช.อัศวงศ์รัตน์   อัสรางชัย
2 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ ร้องเพลงจีน ด.ญ.รดา  กาญจนพฤกษ์
3 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ ร้องเพลงจีน ด.ญ.ออมบุญ   บุญอำพล
4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จ.สมุทรสาคร ท่องกลอนจีน
ด.ญ.ภิญญา  เฉิน
ด.ช.ตฤณ ปัญญาธิตกิจ
ด.ญ.กัญชลิกา แซ่จู
5 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน
ด.ญ.ปวันธรรม อินต๊ะสุวรรณ์
ด.ช.ชลสินธุ์ ทินบัว
ด.ญ.ศุภิสรา ปกครอง
ด.ช.ปาณัสม์ เสนาประทุม
6 โรงเรียนตังเอ็ง จ.จันทบุรี ท่องกลอนจีน ด.ช.พิสิฏจ์พล   พวงทองใบ
7 โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี ท่องกลอนจีน
ด.ช.ศิริศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
ด.ญ.ฐิติยา บุบผา
8 โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี ร้องเพลงจีน
ด.ญ.อิงฟ้า ประถมรัตน์
ด.ญ.ชญาณี เสนาพล
ด.ญ.จิดาภา วาที
9 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท ร้องเพลงจีน
ด.ญ.พิมพ์ลภัส เกิดศรี
ด.ญ.เพียงพอดี กอเกษตรทรัพพย์
ด.ญ.ปัณฑารีย์ บวรจารุพงศ์ี
ด.ญ.ณัฐภัสสร คำพา
ด.ช.กฤติน กาวถิ่นภู
10 โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี ท่องกลอนจีน
ด.ช.ชยพล ผลโยธิน
ด.ช.เตวิช ทองศรี
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนตังเอ็ง จ.จันทบุรี ท่องกลอนจีน ด.ญ.นลินพรรณ   ฤทธิ์ธนศักดา
2 โรงเรียนตังเอ็ง จ.จันทบุรี เล่านิทานจีน ด.ญ.จรัชญาดา  อริยชัยประเสริฐ
3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา จ.สงขลา ร้อเพลงจีน ด.ช.กล้าธรรม   ชิตมณี
4 โรงเรียนวัดราชผาติการาม จ.กรุงเทพฯ เล่านิทานจีน
ด.ญ.กัลยารัตน์ อุกอาจ
ด.ช.อติราช สุดเทียน
ด.ช.ณัฐพงศ์ อินทุสมิต
ด.ช.ธนกฤต เยาว์สิทธิทธิ์
ด.ช.ศิรวัฒน์ เข็มสุข
5 โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี เล่านิทานจีน ด.ญ.ศศิธร เจริญพรหมพงศ์
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี ท่องกลอนจีน
ด.ญ.ศุภพิชชา พิเชียรวงศ์
ด.ญ.กิม แซนเก้น
ด.ช.ภานุพงศ์ เพ็ชรหงษ์
ด.ญ.วิริยาภรณ์ หรรษา
ด.ช.คณนาถ วรศักดิ์สิริกุล
7 โรงเรียนวัดสีสุก จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอนจีน
ด.ญ.ณภัทร จำเนียร
ด.ญ.สุดารัตน์ ประสมทรัพย์
8 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เล่านิทานจีน
ด.ญ.ปภาวดี เอี่ยมรอด
ด.ญ.ณัชชาภา พยุงกลาง
ด.ช.อภิวัฒน์ พูนทะเล
ด.ช.จิรายุส ทราบพรมราช
9 โรงเรียนบ้านวาวี จ.เชียงราย ท่องกลอนจีน
ด.ญ.สกุณา เบอเชกู่
ด.ช.วีรศักดิ์ แซ่หม่อ
10 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอนจีน
ด.ช.โยนาธาน ป่าตาล
ด.ญ.บุษยา คำที
กลุ่มที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี เล่านิทานจีน
ด.ญ.ณิชาพัฒน์ จันทเลิศลักษณ์
ด.ญ.จิรประภา เสนาสนะ
ด.ญ.วรรณพร บุญทรง
ด.ญ.กอปรรัก อรัญวงศ์
2 โรงเรียนตังเอ็ง จ.จันทบุรี ท่องกลอนจีน ด.ญ.วิภานันท์    สุขล้วนวัฒนา
3 โรงเรียนตังเอ็ง จ.จันทบุรี ท่องกลอนจีน ด.ช.วริทร   เคอ
4 โรงเรียนบ้านเปียงหลวง จ.เชียงใหม่ ท่องกลอนจีน
ด.ญ.สกาวเดือน จะนู
ด.ญ.ธิดาทิพย์ แซ่หลี่
ด.ญ.ปาริชาติ แซ่หยาง
ด.ญ.ปิ่นมณี จะแส
5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ ท่องกลอนจีน
ด.ญ.ขวัญชนก พัฒนากิจสกุล
ด.ญ.ณิชาพร มานะชัยประเสริฐ
7 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จ.พิษณุโลก ร้องเพลงจีน ด.ญ.ชยิสรา  ตระสืบ
8 โรงเรียนธีรศาสตร์ จ.ราชบุรี ร้องเพลงจีน ด.ช.ธนาทร   เรืองสุวรรณ
9 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ จ.สงขลา ร้องเพลงจีน ด.ญ.ธิดารัตน์   ใคร่ครวญ
10 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ เล่านิทานจีน
ด.ช.พีรวุฒิ งามละเมียด
ด.ช.Tjeng Kwok Cho
ด.ญ.ธนัชญา หิรัญเดช
ด.ญ.กัญญาภัค หิรัญวัฒน์
ด.ญ.จีน กิตติญาณปัญญา
กลุ่มที่ ๔ (มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนแกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ ท่องกลอนจีน
นางสาวลักคณา แซ่หลี่
นางสาววัชราพร แซ่มู่
นางสาววีรอร แซ่หลี่
นายวัชรพล เฉลิมวงศ์สกุล
นายสันติพงษ์ แซ่หวัง
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน
นางสาวศศธร สายสงวนทรัพย์
นางสาวอรุณีย์ จันทสิงห์
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอนจีน
นายพงศธร ชุ่มคำ
นางสาวพรญาณี งามจรัสฤทัย
นางสาวเบญญทิพย์ เทียนสีม่วง
4 New Sathorn International School จ.กรุงเทพฯ เล่านิทานจีน ดญ.อลิสา  อุ่นสินมั่น
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น ท่องกลอนจีน นางสาวกัลยรัตน์  ธุระกิจเสรี
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา2 จ.ชลบุรี เล่านิทานจีน นางสาววานิสา  แสงดวง
7 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี เล่านิทานจีน
นายธนโชติ ฉัวมานะสวัสดิ์
นายอภิสิทธิ์ กอบกิจวัฒนา
นางสาวดลพร กลิ่นจันทร์
นางสาวจีรวรรณ เสนาสนะ
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี เล่านิทานจีน นางสาวปาณิสรา   วงศ์ทวีพิทยากุล
9 มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เล่านิทานจีน นางสาวณชนก  หงษ์ชื่น
10 โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เล่านิทานจีน นายทักษิณ  พหลทัพ
 

หมายเหตุ

    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ มิตรภาพยั่งยืน โดยผู้เข้ารอบสามารถใช้การแสดงชุดเดิม หรือเตรียมการแสดงชุดใหม่ พร้อมส่ง backing track สำหรับการแสดงมาที่ 
    บริษัท นานมี จำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 10500 (ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8)
** ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561 **