Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 9th

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 สถาบันสอนภาษาเฟิ่งหวาง จ.สมุทรปราการ เล่านิทานจีน ด.ช.อัศวงศ์รัตน์ อัสรางชัย
2 บ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) จ.ชลบุรี ร้องเพลงจีน ด.ญ.ปาณิสรา จันทรักษา
3 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ท่องกลอนจีน ด.ญ.ญดา อุทัยผล
4 อนุบาลสามเสนฯ จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอนจีน ด.ญ.อาทิมานันท์ ประชุมวัด
5 บ้านวาวี จ.เชียงราย ร้องเพลงจีน
ด.ญ.ชญานิศ แซ่หมอ
ด.ญ.ณัฐภัสสร สิริโอฬาร
ด.ญ.วริยา สุริโย
6 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ ร้องเพลงจีน ด.ญ.รดา กาญจนพฤกษ์
7 วิเชียรชม จ.สงขลา ร้องเพลงจีน
ด.ญ.ดาเรียล สมานพิทักษ์วงค์
ด.ญ.ปาณิตา หนูทอง
ด.ญ.ณัฏนภา สาครินทร์
ด.ญ.ณิชานันท์ สุวรรณโณ
ด.ญ.สุทัตตา มากสาขา
8 บ้านวาวี จ.เชียงราย ท่องกลอนจีน ด.ญ.ดารินทร์ แซ่หลู่
9 อนุบาลสามเสนฯ จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอนจีน ด.ช.ศักย์ศรณ์ วรสุทธิ์
10 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ เล่านิทานจีน ด.ช.ธนกฤช เหล่ามงคลนิมิต
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี ร้องเพลงจีน ด.ญ.พิมพ์นิภา สื่อรุ่งเรือง
2 วิชากร จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.ตวิษา ตัณฑผาติโรจน์
3 ถนอมพิศวิทยา จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์
4 ไทยนิยมสงเคราะห์ จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.สุภิญญาภา อภิธารานนท์
5 สุขานารี จ.นครราชสีมา ร้องเพลงจีน ด.ญ.ณัฏยาภรณ์ คำมาสรรค์สกุล
6 พิบูลอุปถัมภ์ จ.กรุงเทพฯ เล่านิทานจีน
ด.ญ.ศิรภัสสร รวมเจริญ
ด.ญ.รสิตา ชัยดี
ด.ญ.เพชรมณี เชียงแทน
ด.ช.ภูริวัศิก์ สิริธนาภิรัชต์
ด.ญ.ภัทรชนน เหลืองศรีรัตน์
7 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย เล่านิทานจีน
ด.ญ.สุวิมล แซ่เซอ
ด.ญ.ธัญญาพร เชอกอง
8 บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ เล่านิทานจีน
ด.ญ.เมธาริน กาทู
ด.ญ.กำไล เฉิ่งจา
ด.ญ.กรรณิการ์ แซ่หวัง
ด.ญ.อาทิตยา แซ่หยาง
9 เวียงแก้ววิทยา จ.เชียงราย เล่านิทานจีน ด.ญ.จิตรานุช เถรนิยม
10 ธรรมภิรักษ์(รุ่งประชา) จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.พิชชาภา เชียงทอง
กลุ่มที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ร้องเพลงจีน
ด.ญ.นภมลวรรณ สนามพล
ด.ช.ฐานิต พงษ์พัง
ด.ญ.พิชญาภา สนามพล
2 สันติวนา จ.เชียงใหม่ เล่านิทานจีน
ด.ญ.เกตน์สิริ แซ่หวู่
ด.ญ.ปิยฉัตร แซ่หวัง
ด.ญ.กมล แซ่หลี่
ด.ญ.รุ่งไพลิน ทวีอภิรดีประยูร
3 สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ร้องเพลงจีน
ด.ญ.พัทธนันท์ บุญเกิด
ด.ญ.นัทธมน ศรีษะภูมิ
ด.ช.พุทธิชาต อ่อนละออ
ด.ญ.สุตาภัทร วัชรคงศักดิ์
4 อัสสัมชัญธนบุรี จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน ด.ญ.กันยาวีย์ ชุติพันธ์เจริญ
5 ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ร้องเพลงจีน ด.ญ.ดลพร อัครพลศานต์
6 ห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย ร้องเพลงจีน นางสาวพรชนิตว์ แลเชอ
7 วุฒิวิทยา2 จ.ชลบุรี ร้องเพลงจีน ด.ญ.ณัชชา วิทวิบูลย์
8 บ้านเปียงหลวง จ.เชียงใหม่ เล่านิทานจีน
ด.ญ.พัชวรี แซ่ต้วน
ด.ญ.วรรณิกา แซ่หลี่
9 สตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี เล่านิทานจีน
ด.ญ.กัญญารัตน์ ทองรัตน์
ด.ญ.ณิชาพัฒน์ จันทเลิศลักษณ์
ด.ญ.วรรณพร บุญทรง
ด.ญ.จิรประภา เสนาสนะ
ด.ญ.ประวีณ์นุช ตราผักแว่น
10 เวียงแก้ววิทยา จ.เชียงราย ท่องกลอนจีน ด.ญ.ณิชาดา จินาวัง
กลุ่มที่ ๔ (มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
ลำดับ สถานศึกษา ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน
นางสาวปณิดา แซ่หลี่
นายจีณะยา ประพันธ์พจน์
นางสาวมินตรา เข็มทอง
นางสาวสุทธิดา โพธินาม
นายทิพยะ สร้อยสุริวงษ์
2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลงจีน
นายวัชรินทร์ สอนสืบ
นางสาวอภิญญา จันทร์เหลือง
นางสาวนัทธมน คุณธรรมยิ่งยง
นางสาวกุมภา พิพัฒน์เรืองไร
นางสาวลูกศร แต่งศรี
3 ดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา ร้องเพลงจีน นางสาวสุดารัตน์ บุญคง
4 ประชาวิทย์ จ.ลำปาง เล่านิทานจีน นายจาตุรงค์ โชคพิพัฒน์พร
5 แกน้อยศึกษา จ.เชียงใหม่ ท่องกลอนจีน นางสาวลักคณา แซ่หลี่
6 ราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต ร้องเพลงจีน นางสาวอนัญญา ตั่นหนี่
7 ประชาวิทย์ จ.ลำปาง ท่องกลอนจีน นางสาวภูมิฟ้า จันทร์ลิลา
8 สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี เล่านิทานจีน
นางสาวบัณฑิตา ชื่นหะทัย
นายณัฐชนน แสนสุข
นางสาวพีรวรรณ แสนโครต
นางสาวชนิกานต์ แสงอุทัย
นางสาวพัทธวรรณ จันทร์ศรี
9 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร้องเพลงจีน
นางสาวศุภลักษณ์ โนนเปลือย
นางสาวพัชราภรณ์ แสนป้อ
นางสาวกัญธิชา บัวงาม
นางสาวฐิตาภรณ์ ผางโคกสูง
10 ชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี เล่านิทานจีน
นางสาวเบญญาดา นาคสินธุ์
นางสาวเนตรนภา พิณสำเนียง
 

หมายเหตุ

   - ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง
   - ให้ส่ง backing track สำหรับการแสดง (ถ้ามี) มาที่ 

    บริษัท นานมี จำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 10500 (ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 9) ** ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 **