Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2019

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ป.6] ด.ญ.ฐิติรัตน์  หน่อถา วัดจอมทอง เชียงใหม่
2 [ป.2] ด.ช.มนัสกร  เพชรชู หัวไทรเรือนประชาบาล นครศรีธรรมราช
3 [ป.6] ด.ญ.ณัฐสุดา  จันทวาส บ้านต่อตั้ง ชุมพร
4 [ป.3] ด.ญ.ธิดารัตน์  ขวัญยืน วัดเนินถ่าน ชัยนาท
5 [ป.2] ด.ญ.มนรดา  สุรินทร์ คลองมะนาว ตราด
6 [ป.6] ด.ญ.อัจฉรา  ทองเพิ่ม บ้านวังหรัง สงขลา
7 [ป.4] ด.ญ.พรรณิภา  รัตนพันธ์ บ้านบุเจ้าคุณฯ นครราชสีมา
8 [ป.6] ด.ช.ชัยพร  จันทร์แก้ว ยอดพระพิมล นนทบุรี
9 [ป.6] ด.ช.ศิวกร  แสนศิริ บ้านจังเกา สุรินทร์
10 [ป.6] ด.ญ.ทิพยาภรณ์  หงษ์ทอง บางด้วน สมุทรปราการ
11 [ป.5] ด.ญ.เหมือนฝัน  ลิ่มสกุล บ้านเขาฝาชี ระนอง
12 [ป.6] ด.ญ.เนตรชนก  บุดดาใส บ้านเนินมะปาง พิษณุโลก
13 [ป.6] ด.ญ.นุชจรีย์  เรือนงาม บ้านนาอ้อม พะเยา
14 [ป.6] ด.ญ.ศุภพิชญา  บุญล้อม วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
15 [ป.5] ด.ช.สุรสิทธิ์  อิมัง บ้านแม่ป้อก ลำพูน
16 [ป.6] ด.ญ.เกวลิน  อิ้มคำ เมืองเดช อุบลราชธานี
17 [ป.5] ด.ญ.เนตรนภา  ช่วยชม ชุมชนบ้านบ่อประดู่ สงขลา
18 [ป.4] ด.ญ.ฐิติมา  ภูทับทิม วัดสามัคคิยาราม ปทุมธานี
19 [ป.6] ด.ญ.ณัฏฐธิดา  ดอใจ บ้านเมี่ยง เลย
20 [ป.6] ด.ญ.มนัสชนก  ศรีนอก บ้านเมืองนาท นครราชสีมา
21 [ป.5] ด.ช.เจตนิพัทธ์  สอมา บ้านทุ่งหนอง พะเยา
22 [ป.6] ด.ญ.ศิริวิมล  สาระแสน กลางหมื่นสงเคราะห์ กาฬสินธุ์
23 [ป.4] ด.ญ.รุจิรานันท์  บุญแปง ปางมะกาดวิทยา เชียงราย
24 [ป.5] ด.ญ.ปลายฝน  กลิ่นภู่ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ นครปฐม
25 [ป.5] ด.ช.ศิรธันย์  มลประสิทธิ์ วัดบางนางลี่ใหญ่ฯ สมุทรสงคราม
26 [ป.5] ด.ญ.ปัณฑิตา  ชาวดอน บ้านหนองหิน อุบลราชธานี
27 [ป.5] ด.ญ.อรพิไร  ลำเจียก วัดในกลาง เพรชบุรี
28 [ป.5] ด.ญ.ปัทมาวดี  ห้วยทราย บ้านโพธิ์ท่าเมือง อุบลราชธานี
29 [ป.3] ด.ญ.วรรณ์ตัซนีม  ดาสะ บ้านรามัน ยะลา
30 [ป.5] ด.ญ.จินต์จุฑา  ศรีรัตนพิทักษ์ บ้านหัวอ่าว นครปฐม
31 [ป.5] ด.ญ.พรวิภา  มั่นดี ไทยรัฐวิทยา ๗๑ สมุทรปราการ
32 [ป.4] ด.ญ.พัชรวลัย  จารุสาร บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร ยโสธร
33 [ป.6] ด.ญ.วรรณวิสา  ดาวใส บ้านห้วยหิน ฉะเชิงเทรา
34 [ป.5] ด.ญ.วราลักษณ์  รักพวกกลาง บ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่
35 [ป.6] ด.ญ.ณฏิกานต์  เรไร บ้านวังชุมพร นครสวรรค์
36 [ป.5] ด.ญ.มยุรี  ทองพันชั่ง วัดธรรมสถิต ระยอง
37 [ป.6] ด.ญ.เบญจวรรณ  ไชยโครต บ้านดอนมุยหนองแฝก สกลนคร
38 [ป.6] ด.ญ.ชนิสรา  โถยอด บ้านนาหลวง น่าน
39 [ป.5] ด.ญ.ปรีญาพร  ผักเฒ่า วัดสุนทราวาส พัทลุ
40 [ป.5] ด.ญ.เรมิกา  ศรีหาวงค์ บ้านพังคอง มุกดาหาร
41 [ป.4] ด.ญ.วรรณวิสา  มีศรี บ้านนาเมือง อุบลราชธานี
42 [ป.5] ด.ญ.สมฤดี  แสงนวล เพ็ญพัฒนา สิงห์บุรี
43 [ป.4] ด.ช.อนุทัศน์  แก้วสุริย์วงศ์ บ้านบ่อตะกั่ว นครปฐม
44 [ป.5] ด.ญ.ธนิกานณ์  เรืองรองรักพนา บ้านห้วยต้มฯ ลำพูน
45 [ป.5] ด.ญ.ณัฐวรีย์  อ่อนพิมพ์ บ้านนาเพียงใหญ่ หนองคาย
46 [ป.6] ด.ญ.กัญญาวีร์  แสนกันทา ไตรมิตรวิทยา เชียงใหม่
47 [ป.5] ด.ญ.ชัญญานุช  ลีลา ดอนงัว อุบลราชธานี
48 [ป.6] ด.ญ.สุธินันท์  บุพพฤทธิ์ บ้านห้วยหิน ฉะเชิงเทรา
49 [ป.5] ด.ญ.หฤทัย  เกษหอม เฝ้าไร่วิทยา หนองคาย
50 [ป.4] ด.ญ.ผาณิตนิภา  วรรณะสุทธะ เสาวนิต(บ้านวังแซ) อุบลราชธานี
51 [ป.6] ด.ญ.ศิริวรรณ  เฉลิมนรเศรษฐ์ บ้านห้วยปูลิง เชียงใหม่
52 [ป.6] ด.ญ.เพ็ญพิชชา  ศรีเอียด นิคมพัฒนาภาคใต้ สตูล
53 [ป.3] ด.ญ.แพรวา  ธุระพระ คอนสา เลย
54 [ป.4] ด.ญ.เหมือนฝัน  อยู่คะเชนทร์ วัดดอนยอ นครนายก
55 [ป.3] ด.ญ.กชวรรณ  วงศ์ษา อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ม.3] น.ส.ณัฐณิชา  สรกุล บ้านคลองพังกลาง สุราษฎร์ธานี
2 [ม.3] น.ส.วโรบล  ยศยิ่งยืนยง บ้านยางเปา เชียงใหม่
3 [ม.2] ด.ญ.ศิรินทิพย์  ประทุมเลิศ บ้านหนองอ้ม อุบลราชธานี
4 [ม.2] ด.ช.ภัทรศัย  ศรีเลิศ บ้านบึงหล่ม กำแพงเพชร
5 [ม.2.] น.ส.ภาวิดา  วรรณโส หนองแวงบึงงาม ร้อยเอ็ด
6 [ม.2] ด.ญ.วรภา  พุ่มฉัตร สมุทรปราการ สมุทรปราการ
7 [ม.3] น.ส.จิณห์วรา  เตชะภัทร์ธีนันท์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ปทุมธานี
8 [ม.3] น.ส.เยาวเรศ  ตุ้ยน้อย บ้านชุมชนบ้านอ้อย น่าน
9 [ม.3] ด.ญ.ชุดาภา  วาลีดง ไทยรัฐวิทยา๖๖ ชุมพร
10 [ม.1] ด.ญ.วณิชชา  เที่ยงดี บ้านอ้อยวิทยาคาร แพร่
11 [ม.6] น.ส.หนึ่งฤทัย  รุ่งธนเศรษฐ บ้านป่าไม้อุทิศ 4 ตาก
12 [ม.2] ด.ญ.ศรัญญา จุฬา ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
13 [ม.3] น.ส.รุวัยดา  เหล็มนุ้ย บ้านควนประกอบ พัทลุ
14 [ม.2] ด.ญ.กฤษณา สาวิโล โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
15 [ม.3] ด.ญ.มิ่งขวัญ  ทาดี เฝ้าไร่วิทยา หนองคาย
16 [ม.2] ด.ญ.ปนัดดา  น่วมสีนวน วัดทองประดิษฐ์ สุพรรณบุรี
17 [ม.3] ด.ญ.พัชรี  หอมมาก บ้านห้วยหิน ฉะเชิงเทรา
18 [ม.3] น.ส.พิชญา  จันเปง เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑๐ แม่ฮ่องสอน
19 [ม.2] ด.ญ.เมฤดี  อินทวงศ์ บ้านหมากมาย อุบลราชธานี
20 [ม.2] ด.ญ.สุธิดา  หน่อไพรสน บ้านห้วยน้ำขาว เชียงใหม่
21 [ม.3] นาย อนุสรณ์  ชมภู บ้านทับร้าง ชลบุรี
22 [ม.2] ด.ช.นฤนนท์  ไชยศิริ บ้านน้ำปาย น่าน
23 [ม.2] น.ส.ชวณี  วงศ์ไชย บ้านอิงโค้ง พะเยา
24 [ม.3] ด.ญ.ฐิติกานต์  ทองคำ วัดลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
25 [ม.2] ด.ญ.พลอยชมพู  ดอนสุวรรณ์ วัดลานคา นครปฐม
26 [ม.5] นาย วรายุส ศรีมูลเขียว ชัยนาคำ อุดรธานี
27 [ม.4] นาย สินธพ  กะตะศิลา ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
28 [ม.2] ด.ญ.กวินทิพย์  จะบอ บ้านเลโคะ แม่ฮ่องสอน
29 [ม.2] ด.ญ.รัตติกา  นภาอรุณรุ่ง บ้านแม่วะหลวง ตาก
30 [ม.3] น.ส.พัชราภา  บุญชิต บ้านโพนเมือง อุบลราชธานี
31 [ม.3] น.ส.มัลลิกา  แซ่ซ้ง รวมไทยพัฒนา 2 ตาก
32 [ม.3] น.ส.แก้วตา  ต้นยวด บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ มุกดาหาร
33 [ม.3] ด.ญ.กชพร  เพ็งสูงเนิน บ้านตลุกข่อยน้ำ นครสวรรค์
34 [ม.6] น.ส.ปนัดดา  คงทรัพย์ หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุ
35 [ม.1] ด.ญ.ธนัชพร  วงค์ชารี คันโช้งพิทยาคม พิษณุโลก
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 [ปีที่4] นายนัทธชัย  เขียวหวาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
2 [ปีที่3] น.ส.จุฑาทิพย์  วงศ์เมือง มหาวิทยาลัยมหิดล   บุรีรัมย์
3 [ปีที่2] นายกำพล  ราชสีมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร สกลนคร
4 [ปีที่2] นายธวัชชัย  ตุ่ยสติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สมุทรสาคร
5 [ปีที่2] นาย ญาณวุฒิ  กันทะวงศ์  มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
6 [ปีที่2] น.ส.เกวลิน  ศรีพุทธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอนแก่น
7 [ปีที่2] น.ส.รัตนาภรณ์  ศรีสุวรรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี 
8 [ปีที่5] น.ส.เสาวภา  จันทพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มุกดาหาร
9 [ปีที่3] น.ส.ณัฐชยา  หาญพิรุณพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สมุทรปราการ
10 [ปีที่2] นายภูริ  หงษ์ศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาหาสารคาม
11 [ปีที่2] นายจีรติ  รัตนตรียานุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล   กรุงเทพฯ 
12 [ปีที่3] น.ส.วัชรพร  เมืองชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
13 [ปีที่1] นายเชิดพงษ์  เนียมมั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
14 [ปีที่2] นายภาคินย์  ปานแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
15 [ปีที่2] น.ส.อริสรา  มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย  
16 [ปีที่2] นายเที่ยงธรรม  แซ่ฉิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชียงราย  
17 [ปีที่3] นายชนายุทร  ทรัพย์จรูญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
18 [ปีที่2] น.ส.กัญญารัตน์  ประไพพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 
19 [ปีที่2] น.ส.ณัชชา  หาญยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ 
20 [ปีที่4] น.ส.อรดา  พัดเย็นใจ  มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี