Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ชนะการประกวด HORSE YOUNG WRITER 3rd

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
รางวัลยอดเยี่ยม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วงศ์ศรีเรือง พิชญศึกษา นนทบุรี
รางวัลดีเด่น
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กชายภีมพล อินทรักษ์ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
2. เด็กหญิงชิลาวัลย์ นาคอ้าย บ้านปรางค์ น่าน
3. เด็กหญิงพิชชาอร สุรเจริญชัยกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
รางวัลพิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงจิตรชญา ฮงเจริญ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
2. เด็กหญิงธันย์สิตา เอกวิริยะกิจ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
3. เด็กหญิงปวริศา สุขเจริญ พญาไท กรุงเทพมหานคร
4. เด็กหญิงกัลญาภรณ์ พิมพ์ขาว วัดปากบึง กรุงเทพมหานคร
5. เด็กชายวรวัศว์ สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
รางวัลชมเชย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงปุญญาภัท ศรีละมูล พญาไท กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงพบรัตน์ โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงฐิตามร กณิกนันต์ ทอสี กรุงเทพมหานคร
4. เด็กหญิงสร้อยทอง สามา วัดปากบึง กรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงปทิตตา มากมูล วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูลฯ) ราชบุรี
6. เด็กหญิงสุพิชญา กุมสติ บ้านเขาขวาง ลพบุรี

กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
รางวัลยอดเยี่ยม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์ ตันติสุธนารมย์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลดีเด่น
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงแพรพิไล บุญครอง วัดนาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์ วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
3. เด็กหญิงศุภิสรา เอกผาชัยสวัสดิ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม
รางวัลพิเศษ
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงนันทพัทธ์ มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงภัสร์ธีรา ไชยยะ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงชวัลวิทย์ ฉายบุ จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ราชบุรี
4. เด็กหญิงลลิตา หวังพัฒนะวงศ์ เพลินพัฒนา กรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงโซนุ เดบการกี โกวิทธำรง กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กชายวสวัชณ์ สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
2. เด็กหญิงปรรณภัทร ทับทิมแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
3. เด็กชายปัณฑ์ธร  เผ่าสุวรรณ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
4. เด็กหญิงศศิกานต์ ทับทอง บ้านในไร่ฯ พังงา
5. เด็กหญิงกัณฐภรณ์ ทรายทอง บ้านในไร่ฯ พังงา
6. เด็กหญิงลดาวัลย์ ปราโมทย์สิริ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร

** หมายเหตุ**
1. สำหรับรางวัลสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีผู้ใดผ่านเกณฑ์การประกวดที่คณะกรรมการกำหนด
2. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม