Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 10th

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จ.กรุงเทพฯ
ร้องเพลง
ด.ญ.กรรวี บุญประสงค์
ด.ญ.ธัญชนก ชินวิทยากุล
2 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ ท่องกลอน ด.ญ.พัณณ์ชิตา   ลิ้มประเสริฐวงศ์
3 วัดลาดปลาเค้า จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลง ด.ญ.ชนัชญา   ศรีนุช
4 ตั้งพิรุฬห์ธรรม จ.กรุงเทพฯ เล่านิทาน ด.ช.อรรถสิทธิ์    เหอ
5 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ. สมุทรปราการ ร้องเพลง ด.ช.พาทิศณัฐฆ์   กัมมารพัฒน์
6 Siam Singapore International School
จ.กรุงเทพฯ
ท่องกลอน ด.ญ.อัยย์ญาดา   มหาปิยศิลป์
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
จ.ปทุมธานี
ร้องเพลง
ด.ญ.จารุพิชาญา   นิลสนธิ
ด.ญ.พิชญ์สินี ขำชนะ
ด.ช.มนต์พิพัฒน์ คงสมบูรณ์
ด.ช.อินทัช องอาจวาณิชย์
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
เล่านิทาน
ด.ญ.สุธาสินี สีกมล
ด.ญ.กัลย์กมล พรมป้อง
ด.ญ.ณัฏฐณิชา วงศ์ไชยชาญ
ด.ญ.มัญช์ณณิชา วิเชียรศรี
ด.ช.จิรากรณ์ วิเศษโพคา
9 สนามบิน จ.ขอนแก่น ร้องเพลง
ด.ญ.จรัสวดี เรืองสกุลบุญนาม
ด.ญ.กุลกันยา ศรีเกตุ
ด.ญ.ธมนวรรณ อามาตย์พล
ด.ญ.มิ่งขวัญ ลี่
ด.ญ.กัญญวรา แปนดี
10 บ้านวาวี จ.เชียงราย ท่องกลอน ด.ญ.สุนิศา แซ่พ่าน
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 เผดิมศึกษา จ.กรุงเทพฯ ร้องเพลง
ด.ญ.ขวัญธิดา จันทรัตน์
ด.ช.นิชคุณ เจริญกิจกมล
2 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ เล่านิทาน ด.ช.ธนกฤช เหล่ามงคลนิมิต
3 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก จ. ศรีษะเกษ ร้องเพลง ด.ญ.เดือนเพ็ญ  หวังสุข 
4 บ้านอรุโณทัย จ.เชียงใหม่ เล่านิทาน
ด.ญ.อาทิตยา แซ่หยาง
ด.ญ.รสริน แซ่หลี่
ด.ญ.เมธาริน กาทู
ด.ญ.กรรณิการ์ แซ่หวัง
ด.ญ.กำไล เฉิ่งจา
5 สาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ท่องกลอน
ด.ช.นานะ มะอยู่เที่ยง
ด.ญ.ธนิดา พรกิตติ์
6 ฐานปัญญา จ.กรุงเทพฯ เล่านิทาน
ด.ญ.ประกายดาว น้อยนารถ
ด.ญ.ธันยารัตน์ พรมตู้
ด.ช.พงษ์พันธ์ บวรอนันต์สกุล
ด.ญ.กันต์กวี เขียวไข่กา
ด.ญ.รัชชิตา จันทร์กระจ่างจิต
7 อนุบาลชุมชนบางบ่อ จ. สมุทรปราการ ร้องเพลง ด.ช.กัปต์ตินันท์   สกุลวรานันท์
8 ตังเอ็ง จ.จันทบุรี ท่องกลอน
ด.ญ.นลินพรรณ ฤทธิ์ธนศักดา
ด.ญ.จิรัชญาดา อริยชัยประเสริฐ
9 โฆสิตสโมสร จ. กรุงเทพฯ ร้องเพลง
ด.ญ.นงนภัส เทียบคำ
ด.ญ.รุ่งอรุณ โกมลชนะนันท์
ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ น้อยหา
ด.ญ.พรหม ธุวะนาคะ
ด.ช.นิธิภัทร ชายพา
10 วัดบางปะกอก จ.กรุงเทพฯ ท่องกลอน
ด.ญ.ชาลิสา ภักดีรัก
ด.ญ.วรภรณ์ พรมมาท
ด.ญ.อินทรา เครือน้อย
กลุ่มที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 บุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี ร้องเพลง ด.ญ.ศศิวิมล   แก้วนิล
2 สันติวนา จ.เชียงใหม่ เล่านิทาน
น.ส.เกตน์สิริ ซ่หวู่
น.ส.ปิยฉัตร แซ่หวัง
น.ส.สุทธิ ทวีอภิรดีนภา
ด.ช.กิตติภพ จินะ
ด.ช.จิรวัฒน์ แซ่หลี่
3 ไตรมิตรวิทยา จ.ขอนแก่น ร้องเพลง ด.ช.ทักษนันท์    ลายโถ
4 พนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี ท่องกลอน ด.ญ.ตรีญาณากร  รักษาพล
5 บ้านฝาง จ.ปัตตานี เล่านิทาน
ด.ญ.วาฮีดา แวดาแม
ด.ญ.นูรฮายาตี วาแม
ด.ญ.อัสมะห์ เตะบากง
ด.ญ.ฮายาตี เจะหลง
6 ปทุมวิทยากร จ.อุบลราชธานี ร้องเพลง ด.ช.ณัฐวุฒิ  มุงคุณ
7 ยอแซฟอุปถัมภ์ จ.นครปฐม เล่านิทาน
ด.ญ.กาญจน์สิตา แสงศิริทรัพย์
น.ส.เบญญาภา ใจเพ็ชร
นาย กฤษฎา ทิศานุรักษ์
นาย ธีระทัศน์ ลิ้มบริสุทธิ์
ด.ญ.นิรมัย บุญบางยาง
8 อนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี ท่องกลอน ด.ญ.ณญาดา   แปงคำมา
9 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จ.ขอนแก่น ร้องเพลง
ด.ญ.พรชนก วิเชียรศิริ
ด.ญ.วรินยุพา งามเจริญวงศ์
ด.ญ.ณัฐกมล ก่อสกุล
ด.ญ.อติพร โกฏิมนัสวนิชย์
10 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ จ.สมุทรปราการ ท่องกลอน
ด.ช.กวนดา หลี่
ด.ช.กษิดิศ บดีภัทรกุล
กลุ่มที่ ๔ (มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
ลำดับ สถานศึกษา ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย ร้องเพลง
น.ส.พนิดา ต๊ะน้อย
น.ส.เพชรไพลิน ใจโผก
น.ส.นันณภัทร สิงห์แก้ว
2 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ. อุบลราชธานี ท่องกลอน น.ส.นริณรัตน์   จัตุรงศ์
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ร้องเพลง นาย เอกณัฏฐ์   วิริตร
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จ.กรุงเทพฯ เล่านิทาน น.ส.พนิดา   อภิทรัพย์ไพศาล
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
จ.นครปฐม
ท่องกลอน น.ส.อรอนงค์  ลีละสุนทเลิศ
6 โรงเรียนคำเตยวิทยา จ.ยโสธร ร้องเพลง
น.ส.นงพะงา สาระงาม
นาย นุติตะวัน สิงห์แข็งแรง
7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จ.นนทบุรี ท่องกลอน น.ส.ภัคสิริกานต์    ทองสันติ
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ร้องเพลง น.ส.วาริพินทุ์   ภู่เอี่ยม
9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ
ท่องกลอน
นาย ธนวิชญ์ กาญจนภิญโญยิ่ง
น.ส.วรพรรณ ปรัชญานิมิต
น.ส.สุนิสา แซ่หลี่
10 โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก เล่านิทาน
นาย ภัทรพล ราชแผน
น.ส.ดรุณี โภคะ
น.ส.บุรินทิรา แสงม้า
น.ส.อทิตยา สีรุ้ง
นาย นรุตม์ แย้มดนตรี
 

หมายเหตุ

   - ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงชุดเดิมที่ส่งเข้าประกวด เพื่อมาแสดงในวันตัดสินจริง 
   - ให้ส่ง backing track สำหรับการแสดง (ถ้ามี) ** ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 **   มาที่ 
บริษัท นานมี จำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 10500 (ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 10)