Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2020

วันที่ 09 ธันวาคม 2563


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ป.5] ด.ญ.อภิญญา คงแก้ว วัดทุ่งขึงหนัง พัทลุง
2 [ป.6] ด.ญ.จินต์จุฑา ศรีรัตนพิทักษ์ บ้านหัวอ่าว นครปฐม
3 [ป.6] ด.ญ.พัชราภา ซ้ายชูจีน ราชเวชพิศาล นครศรีธรรมราช
4 [ป.3] ด.ช.ชวพงศ์ อุทิศชลานนท์ ปฐมวิทยาคาร พระนครคศรีอยุธยา
5 [ป.5] ด.ญ.ณิชากร พิมศรี บ้านห้วยไข่เน่า ชลบุรี
6 [ป.6] ด.ช.ภูชนก คงพัน นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
7 [ป.5] ด.ญ.ธัญสินี นิรันรัตน์ บ้านควนโพธิ์ ตรัง
8 [ป.3] ด.ญ.นูรอาตีเกาะห์ มือเยาะ บ้านบูเกะตา นราธิวาส
9 [ป.6] ด.ญ.ฉัตรกมล จำปา ชุมชนบ้านเชียงบาน พะเยา
10 [ป.6] ด.ญ.ณิชกมล แซ่กี้ บ้านหนองเตียน กาญจนบุรี
11 [ป.6] ด.ญ.พรนภา ภาโนชิต วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) นครสวรรค์
12 [ป.5] ด.ช.พุฒิชัย อิ่มใจ บ้านด่านสมบูรณ์ สกลนคร
13 [ป.6] ด.ญ.นันทิตา พรมนวล บ้านพรุพ้อ สงขลา
14 [ป.4] ด.ญ.สุดารัตน์ มงคลโสภา วัดธรมมสถิต ระยอง
15 [ป.6] ด.ญ.ศกลวรรณ ดิมาน บ้านอินทนิน นครศรีธรมมราช
16 [ป.3] ด.ญ.พิไลวรรณ เกษแก้ว บ้านขมิ้น ศรีสะเกษ
17 [ป.5] ด.ญ.วรกาญจน์ สันเหล็ม บ้านคลองสองปาก สตูล
18 [ป.4] ด.ช.วาริฟ สือปา บ้านตะโละ นราธิวาส
19 [ป.4] ด.ญ.กุลภรณ์ จันทร์นวล บ้านควนคีรีวงศ์ สุราษฎร์ธานี
20 [ป.4] ด.ญ.กนกอร พันนัทรี ตลาดบางพลีน้อย สมุทรปราการ
21 [ป.6] ด.ญ.อมิตตา ราตรีอำไพ สามัคคีสันม่วง เชียงใหม่
22 [ป.5] ด.ญ.นัชธมล ทองสาย วัดทุ่งสว่าง นครราชสีมา
23 [ป.5] ด.ญ.ฟาราไอนา แวละลง บ้านเจาะบือแม ยะลา
24 [ป.4] ด.ช.ภูริภัทร ดัดถุยาวัฒ์ วัดศรีสังวร สุโขทัย
25 [ป.5] ด.ญ.ณธิดา ฉิมสวัสดิ์ โนนเพกา บุรีรัมย์
26 [ป.3] ด.ช.เตชิษฐ์ ฤทธิหงส์ บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร ขอนแก่น
27 [ป.4] ด.ญ.ปาณิสรา จะอื่อ กมล-เรียมสุโกศล เชียงใหม่
28 [ป.3] ด.ญ.เพ็ญนภา มีสี วัดควนนิมิตศิลา ตรัง
29 [ป.6] ด.ญ. ณัชชา สุวรรณ์ บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี นครราชสีมา
30 [ป.6] ด.ญ.สุภัทรตรา สุนทรภักดิ์ บ้านหินเพิง นครราชสีมา
31 [ป.6] ด.ญ.ปุณิกา เปี่ยมอยู่ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สมุทรสาคร
32 [ป.6] ด.ญ.กันต์ธิดา ปิติพิพัฒิน์ชัย บ้านหล่ายฝายแก้ว พะเยา
33 [ป.3] ด.ญ.ภิญญดา จั่นพงษ์ เวฬุวนาราม นครปฐม
34 [ป.3] ด.ญ.วาเลนญ่า หนุนวิชาดี พุธิโสภน เชียงใหม่
35 [ป.5] ด.ญ.กนกวรรณ ทองเนื้อสุก บ้านบางรูป นครศรีธรมมราช
36 [ป.4] ด.ญ. ธัญวรัตน์ ทองระยศ  วัดศาลาเขื่อน เพชรบุรี
37 [ป.5] ด.ญ.ภาวินี เส็งปรีชา บ้านหนองรี กาญจนบุรี
38 [ป.5] ด.ญ.สิริวรรณ โชคชัย บ้านสามขามิตรภาพที่ 3  มุกดาหาร
39 [ป.5] ด.ญ.โชติกา พิชัยรัตน์ บ้านหนองหอยโข่ง สตูล
40 [ป.5] ด.ญ.กัญญาภัค อะมะโตโล บ้านลานข่อย พัทลุง
41 [ป.5] ด.ช.ณัฐนนท์ โคตรสุโน บ้านเดื่อ หนองคาย
42 [ป.5] ด.ช.พงศธร ชำนาญพล บ้านนาหนองทุ่ม หนองบัวลำภู
43 [ป.6] ด.ญ.อังคณา ทาดี บ้านดอนงัว อุบลราชธานี
44 [ป.4] ด.ญ.จินตน บุญเนตร์ วัดโพธิ์ลอย พิจิตร
45 [ป.6] ด.ญ.ธัญญลักษ์ พึ่งภพ บ้านเกษม อุบลราชธานี
46 [ป.6] ด.ญ.ชนัญชนก หาญแก้ว บ้านบ่อพระ สุราษฎร์ธานี
47 [ป.6] ด.ญ.รุ่งทิพย์ ทรัพย์สิน วัดแสงสว่าง ปราจีนบุรี
48 [ป.3] ด.ช.รัตนชัย อิ่มอยู่ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร
49 [ป.3] ด.ญ.ธนาภา จิตรนิยม วัดขอนชะโงก สระบุรี
50 [ป.6] ด.ญ.สุนิษา หอมวงษ์ ชุมชนบ้านหัน ชัยภูมิ
51 [ป.4] ด.ญ.พิมนภา เขตชำนิ บ้านโสกแต้ ขอนแก่น
52 [ป.4] ด.ญ.พัทธ์ธีรา เดชรักษา บ้านโคกทราย ตรัง
53 [ป.2] ด.ญ.ฟิรฮานา ยามาสัน อนุบาลควนโดน สตูล
54 [ป.5] ด.ญ.พัชรีพรรณ ตาลวิลาด บ้านหนองดุม สุรินทร์
55 [ป.4] ด.ญ.นฤมล พุ่มพวง บ้านมณีโชติสามัคคี  สระบุรี
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ม.2] ด.ญ.มินตรา สันทาลุนัย บ้านคลองยายอินทร์ สระแก้ว
2 [ม.3] ด.ญ.วิลาวัณย์ ใจแก้ว โนนสวางประชาสวรรค์ อุบลราชธานี
3 [ม.3] ด.ญ.ปนัดดา ยิ่งแก้ว พิมายวิทยา นครราชสีมา
4 [ม.3] ด.ช.พิษณุ มูลมา เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ขอนแก่น
5 [ม.1] ด.ญ.สุภารี สมสุข ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
6 [ม.2] ด.ญ.ชนัญชิดา ป้องบ้านเรือ บ้านกุดดุกวิทยา ขอนแก่น
7 [ม.5] น.ส.ศศิมา โฉมสุขขา ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพฯ
8 [ม.3] ด.ช.นพฤทธิ์ เลิศล้ำ บ้านน้ำสร้างหนองบะ มหาสารคาม
9 [ม.3] ด.ญ.กัลยา จุมเกตุ ห้วยงูกลาง เชียงใหม่
10 [ม.3] ด.ญ.ชนกฐิมา ดวงสเก็ด สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
11 [ม.2] ด.ญ.ณัฐสุดา ใจสัมฤทธิ์ บ้านแม่รัง(จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) แพร่
12 [ม.2] ด.ญ.สิรินภา ศุภศิริโชติ ชุมชนบ้านพบพระ ตาก
13 [ม.3] นายรพีพัฒน์ ดวงเจริญ วัดหนองกะขะ ชลบุรี
14 [ม.3] ด.ญ.หทัยชนก ภู่ทอง พระปฐมวิทยาลัย สมุทรสาคร
15 [ม.1] ด.ญ.บัณฑิดา สุทธิธรมมา บ้านแม่ยางห้า เชียงใหม่
16 [ม.5] น.ส.วัลศิริ สังเทพ ร่มเกล้าวัฒนานครฯ สระแก้ว
17 [ม.5] น.ส.รสิตา เรืองรัตน์ ดอนเมืองจตุรจินดา กรุงเทพฯ
18 [ม.5] น.ส.สุดารัตน์ ช่วยเรือง ตรังรังสฤษฎ์ ตรัง
19 [ม.5] น.ส.วัสนนันท์ ปัญญา พะเยาพิทยาคม พะเยา
20 [ม.5] นายสุวรัช ทองปาน  มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพฯ
21 [ม.3] น.ส.ชลธิชาจันทมาลย์ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
22 [ม.2] ด.ญ.ณัฐชูรีพร ทิพย์โสภาพร สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
23 [ม.2] ด.ญ.วรรณวิษา ดาวใส บ้านห้วยหิน ฉะเชิงเทรา
24 [ม.5] น.ส.ณัฐธิดา เหลืองอร่าม สตึก บุรีรัมย์
25 [ม.6] น.ส.หนึ่งหทัย แซ่เฮง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพฯ
26 [ม.4] น.ส.มาริสา มานู น้ำผุด ตรัง
27 [ม.2] ด.ญ.กุลจิรา คนโททอง ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
28 [ม.5] นายธีรภัทร ธารพนาไพร อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี
29 [ม.5] น.ส.ชนภัทร ศรีสุข กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
30 [ม.6] น.ส.วนิดา บุญมา นครศรีลำดวนวิทยา ศรีษะเกษ
31 [ม.3] น.ส.นาตาชา เพียรเขตกิจ สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ
32 [ม.2] ด.ญ.พรรณนิภา มีศรี บ้านหมากมาย อุบลราชธานี
33 [ม.3] ด.ญ.กฤติมา เกษแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
34 [ม.4] น.ส.รัตนไพลิน แสงเดือน ไพรธรรมคุณวิทยา ศรีสะเกษ
35 [ม.6] น.ส.น้ำฝน สมบัติเชื้อ หอพระ เชียงใหม่
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 [ปีที่ 2] นางสาวลาวดี อดออม มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2 [ปีที่ 3] นางสาวกมลชนก มั่งคั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
3 [ปีที่ 3] นางสาวจิราพัชร ละออ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ
4 [ปีที่ 5] นางสาวเรณู โพวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อุดรธานี
5 [ปีที่ 3] นายฐิติพงศ์ ปัญญาธโฬ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพฯ
6 [ปีที่ 2] นางสาวเพ็ญพิชา ร้อยอำแพง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
7 [ปีที่ 3] นางสาวอทิตยา แก้วพะเนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
8 [ปีที่ 3] นางสาวตยาคี พลค้ำ วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา  
9 [ปีที่ 3] นายสหัสวรรษ ธิติธรรม มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 
10 [ปีที่ 2] นางสาวธันยานี จิตส่งเสริม มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม  
11 [ปีที่ 1] นางสาวอิสรีย์ภัค กันทรสุรพล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
12 [ปีที่ 3] นายกฤติธี หีมปอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สตูล
13 [ปีที่ 2] นายธนวัต อางิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
14 [ปีที่ 1] นางสาวเกศรินทร์ สุนทรคล้าย มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
15 [ปีที่ 1] นางสาวซีรซีลา แวดาลอ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
16 [ปีที่ 2] นางสาวพลอยชนก นิดกระโทก มหาวิทยาลัยมหิดล   นครปฐม  
17 [ปีที่ 2] นางสาวยุภาวี พาอ้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
18 [ปีที่ 3] นายภาคินย์ ปานแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
19 [ปีที่ 2] นางสาวพัชรี สมหวัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
20 [ปีที่ 2] นางสาวภัทราวดี รักสายสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ