Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 4th

วันที่ 30 ธันวาคม 2563
กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กชายสิชฌ์พล  จาวะลา สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ กรุงเทพมหานคร
2. เด็กชายณภัทร  สันทัดพาณิช ดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถ้วนทรัพย์ อนุบาลยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
4. เด็กหญิงเทวิกา  ประทุมวงศ์ บ้านพิงพวย ศรีสะเกษ
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  ทวีมหา มารีย์วิทยา นครราชสีมา
6. เด็กหญิงประภัสสร มัทธนัง ทรายทองเฉลิมวิทย์ ร้อยเอ็ด
7. เด็กหญิงพัชราพร  แซ่เฉิ่ง บ้านริมหลวง เชียงใหม่
8. เด็กหญิงสมิตา  คงดีพัฒน์ บ้านในกริม ชุมพร
9. เด็กหญิงอรนิภา  มั่นหมาย วัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ราชบุรี
10. เด็กชายวรวัศน์  สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
11. เด็กชายภีมร์พล  รัตนะ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
12. เด็กชายปริณ  โรจนาภรณ์ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
13. เด็กชายณัฏฐ์ฐเดช จิตรภูเมืองปาน ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
14. เด็กชายสุจิจักขณ์ อโนดาต ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
15. เด็กชายติณภัทร สินอนันต์วณิช ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
16. เด็กชายศุภฤกษ์  ทาทองคำ ยุวพัฒน์ นครสวรรค์
กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงพบรัตน์  โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
2. เด็กหญิงพิชชาอร  สุรเจริญชัยกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร
3. เด็กหญิงภัสร์ธีรา  ไชยยะ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
4. เด็กหญิงพรพิลัย  สืบลือ วัดดอกไม้ กรุงเทพมหานคร
5. เด็กหญิงบิลกีส สำลีขาว อนุบาลสามเสน กรุงเทพมหานคร
6. เด็กชายติณณ์  แซ่ฟุ้ง สาธิตบางนา สมุทรปราการ
7. เด็กชายตะวัน  แสงเกิด อนุบาลนครหาดใหญ่ สงขลา
8. เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด ธิดานุเคราะห์ สงขลา
9. เด็กหญิงพิไลวรรณ  เกษแก้ว บ้านขมิ้น ศรีสะเกษ
10. เด็กชายวงศ์วัฒนา  แก้วประดับ วัดบันไดม้า นครราชสีมา
11. เด็กหญิงปียภัส  ช่างเรือ วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
12. เด็กชายจรณบูรณ์  บริบูรณ์ วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
13. เด็กหญิงกุลริศา  เตชะนิธิสวัสดิ์ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
14. เด็กชายณธกร ไทยแหลมทอง อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
15. เด็กหญิงจารุวรรณ  สีใส วัดไตรรัตนาราม อ่างทอง
16. เด็กชายวันชนะ  วะยะลุน วัดไตรรัตนาราม อ่างทอง
กลุ่มที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงชัญญานุช  ศักดิ์พรทรัพย์ นานาชาติคอนคอร์เดีย สมุทรปราการ
2. เด็กหญิงจิดาพัฏร์  สิทธิรุจิโรจน์ นานาชาติคอนคอร์เดีย สมุทรปราการ
3. เด็กหญิงฉัฐวีณ์  นันท์วิมลชัย นานาชาติคอนคอร์เดีย สมุทรปราการ
4. เด็กหญิงประวาลปัทม์  ส่งภากรณ์รัตน์ สาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
5. นางสาวธันยชนก  เดชกำจรกุล อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
6. นายภูธเนส อุทัยรัตน์ วัดใหญ่บ้านบ่อ สมุทรสาคร
7. นางสาวชฎาพร  แจ้งจิตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
8. นางสาวกุลจิรา  วงศ์สุวรรณ มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
9. เด็กหญิงพัชรนันท์  วรรณบุตร มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
10. นายสหชัย  อยู่มา บ้านเมืองเก่า สุโขทัย
11. เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นสถิตย์ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
12. เด็กชายพชร  เถื่อนถ้ำ สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
13. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มุ่งงาม สิรินธร สุรินทร์
14. เด็กหญิงกฤติมา  เกษแก้ว ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
15. นางสาวลุยซาพอ (ไม่มีนามสกุล) อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี
16. นางสาวสมัชญา  แม่นดี ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน

** หมายเหตุ **
1. ผู้ผ่านเข้ารอบรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
2. การตัดสินของคณะกรรมถือเป็นที่สิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม