Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน

วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการประกวดทักษะภาษาจีน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
赛大能言言语语汉美南
NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST
ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554

โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี (NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST) ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางภาษาจีนอย่างรอบด้าน และเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางภาษาจีนที่มีความไพเราะงดงามและมีความหมายลึกซึ้ง อันเป็นการสร้างทัศนคติทางบวกต่อการเรียนรู้ภาษาจีนในเยาวชนและคนไทย โดยให้ผู้เข้าประกวดได้แสดงทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ผ่านการท่องกลอน เล่านิทาน และร้องเพลงจีน เพื่อให้สามารถนาความรู้ทางภาษามาประยุกต์ใช้ในหลายแขนง ทั้งในด้านการให้ความบันเทิงและเสริมสร้างความรู้ใหม่ ทาให้สามารถนาข้อคิดจากปรัชญาและเรื่องเล่าของจีนมาใช้ในการดาเนินชีวิต เป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ แก่ผู้เข้าประกวด ที่สาคัญคือ การก่อเกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน

บริษัท นานมี จากัด มุ่งหวังที่จะให้โครงการประกวดในครั้งนี้สร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนและคนไทยทุกคนรักการเรียนรู้ภาษาจีน สามารถนาไปใช้ได้เป็นอย่างดีเสมือนเจ้าของภาษา และพร้อมที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพคนในประเทศให้มีความชานาญทางภาษา เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศที่มั่นคงยาวนานต่อไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2554

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซท์ www.nanmee.com )
2. สาเนาทะเบียนบ้านหรือสาเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
(โปรดเขียนข้อความ “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงรับรองลายเซ็นผู้สมัคร)

วันแข่งขัน
7-10 มีนาคม 2554 (บริษัทฯ จะโทรแจ้งวันและเวลาการแข่งขันให้ผู้สมัครทราบภายหลัง)

กติกาการส่งใบสมัคร
1. ทางอีเมล nmla@nanmee.com
2. ทางไปรษณีย์ *โปรดวงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดทักษะภาษาจีน”* ตามที่อยู่ บริษัท นานมี จากัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี)

สถานที่จัดการแข่งขัน
อาคารบริษัท นานมี จากัด
เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
***ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของทุกระดับชั้น จะได้รับเกียรติไปแสดงโชว์ที่
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 39 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 9
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 6 เมษายน 2554***

รายละเอียดการประกวด
การประกวดแบ่งกลุ่มผู้เข้าประกวด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กาลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)

ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยสามารถเลือกแสดงเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)
ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ได้แก่
ร้องเพลงจีน ) 歌唱 ( ท่องกลอนจีน ( 词宋,诗唐诵朗) เล่านิทานจีน (事故讲)

และพบกับการแสดงของน้องๆ ที่ได้รับรางวัลในการประกวด "ทักษะภาษาจีนนานมี" ครั้งที่ 1 ประจาปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" กลุ่มที่ 1 และ 2 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 ในงาน  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวที Hall A เวลา 11.00-12.00 น.

หมายเหตุ

ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

นักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรทุกคน รวมถึงโรงเรียนหรือสถาบันที่ส่งเข้าประกวดด้วย

บัตรทุนการศึกษานี้สามารถใช้แทนเงินสดได้ที่ บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้
  1. ใช้แทนเงินสดในการสมัครเรียนคอร์สเรียนภาษาจีน ที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนานมี
  2. ใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าและหนังสือที่ร้านหนังสือจีนนานมี
  3. ใช้แทนเงินสดในการซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน หรืออุปกรณ์ศิลปะของกลุ่มบริษัท นานมี จำกัด
  4. บัตรทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 

สามารถดาวน์โหลดข้อมุลและใบสมัครได้ที่นี่