Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี) เปิดโอกาสด้านการศึกษาสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาจำนวน 100 ทุน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และผู้กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี) ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ พร้อมทั้งเขียนเรียงความความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ “ฉันจะเป็นกำลังสร้างอนาคตของชาติได้อย่างไร”

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครโครงการได้ที่

ระดับประถมศึกษาและมัธยม ระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
รายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการ
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
เอกสารและหลักฐานแนบ

**หมายเหตุ ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มที่ออกโดยมูลนิธิฯ และกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้สมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และสถาบันการศึกษา เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สมัครเอง และส่งมาตามที่อยู่
 

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (นานมี)
146 ถนนสาทรเหนือ  แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)