Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

บริษัท นานมี จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP Champion 2013

วันที่ 06 พฤษภาคม 2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือ IP CHAMPION โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจในความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในทางธุรกิจซึ่งคัดเลือกจากผู้ประกอบการที่ ประสบความสำเร็จในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งมีภาพลักษณ์กิจการที่ดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยรางวัลแบ่งเป็น

- ด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์
- ด้านสิทธิบัตรการออกแบบ
- ด้านเครื่องหมายการค้า

- ด้านลิขสิทธิ์

ซึ่งในปีนี้ บริษัท นานมี จำกัด  ได้รับรางวัล IP CHAMPION 2013 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ด้านเครื่องหมายการค้า