Categories หมวดหมู่สินค้า

Search ค้นหาสินค้า

::: สินค้านานมี :::

อุปกรณ์ศิลปะที่ผู้ปกครองและโรงเรียนไว้วางใจ

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะที่มีผลต่อพัฒนาการในทุกด้านของเยาวชนไม่ว่าจะเป็นในการแสดงออกทางด้านอารมณ์  จินตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ศิลปะยังช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยในการทำงานให้กับเยาวชน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงรักษาวัฒนธรรมหรือสะท้อนถึงสังคมปัจจุบันอีกด้วย

นอกจากนี้ ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้านธุรกิจ ของชาวไทยในตลาดโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทำ ให้งานออกแบบผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญเป็น อย่างยิ่งซึ่งงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปะประกอบกับการ ติดตามกระแสนิยมของโลกตลอดเวลา ฉะนั้น การเรียนการสอนวิชาศิลปะจึงเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะผลักดันให้เยาวชนไทยมี ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น อันหมายถึงศักย- ภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในตลาดโลกของ ไทยนั่นเอง

กว่า 30 ปี ที่บริษัท นานมี จำกัด เป็นทั้งผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีสำหรับเยาวชน ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทของศิลปะดังกล่าวข้างต้น  และที่สำคัญที่สุดคือ  อุปกรณ์ศิลปะของนานมีทุกชนิด ได้รับการรับรองมาตรฐานการปลอดสารพิษ  CE EN - 71/3 จาก สหภาพยุโรป และ ASTM-D  4236  จาก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่า
สินค้าของบริษัทฯ ปลอดภัยต่อเยาวชน