Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

นิทรรศการรวมภาพผลงาน ๑ ทศวรรษ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 14 ตุลาคม 2558

**คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่นิทรรศการ**

เชิญชมนิทรรศการรวมภาพผลงาน ๑ ทศวรรษ โครงการประกวดภาพวาด HORSE AWARD และ NANMEE FINE ARTS AWARD ประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมเป็นเจ้าของภาพผลงานโดยเงินรายได้จากการจำหน่ายนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

» ภาพพิธีมอบรางวัลและบรรยากาศภายในงานนิทรรศการรวมภาพผลงาน ๑ ทศวรรษ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกที่นี่