Search  Search News & Events

Header News & Events:

 

Nan Mee News & Events
Keeping you updated with news on our activities and events.

» Name News & Events: รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 8th Date September, 03 2018 - Time 15:45:30    ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดง 1 ชุด ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ มิตรภาพยั่งยืน โดยผู้เข้ารอบสามารถใช้การแสดงชุดเดิม หรือเตรียมการแสดงชุดใหม่ พร้อมส่ง backing track สำหรับการแสดงมาที่บริษัท ภายในวันที่ 8 กันยายน 2561
» Name News & Events: โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" Date August, 11 2018 - Time 10:06:32    ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" แบ่งเป็น 3 ระดับ ประถม, มัธยม, อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัย
» Name News & Events: Horse Young Writer Awards 2nd Date August, 09 2018 - Time 13:49:50    ขอเชิญนองๆระดับประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ รวมเขียนบันทึกรายวัน "บันทึกสิ่งดีๆ … รายวัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
» Name News & Events: HORSE AWARD 13rd Date June, 14 2018 - Time 12:27:38    ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อโครงการ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"
» Name News & Events: Love Label โดยเครื่องเขียนตราม้า Date May, 31 2018 - Time 10:48:59    Love Label Power of small space ให้คนใกล้ตัวเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ของภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ให้มีความหมายดี ๆ ด้วยข้อความห่วงใยจากคุณ
» Name News & Events: NAN MEE fine arts award 13rd Date June, 14 2018 - Time 14:32:31    ประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อโครงการ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"
» Name News & Events: NAN MEE NEWS ALL Date July, 30 2016 - Time 13:57:24    ดาวน์โหลดฟรี กับ"วารสารนานมี นิวส์" พบกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับหนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน สีอุปกรณ์ศิลปะ และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจของบุคคลในวงการต่างๆในการดำเนินชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
» Name News & Events: ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 8 "เล่า...ท่อง...ร้อง" Date June, 20 2018 - Time 13:55:50    แจ้งขอเลื่อนวันประกาศผลเป็นวันที่ 3 กันยายน 2561
» Name News & Events: อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย Date May, 23 2018 - Time 15:58:04    โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ศิลปะด้วยเทคนิค การลากและระบาย เชิงบูรณาการ กับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา โดยวิทยากร ดร.พิบูลย์ มังกร และดร.ธวิท วงศ์พลาย
» Name News & Events: หลักสูตร การจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย Date May, 23 2018 - Time 10:57:39    โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ ภาษาจีนในห้องเรียนปฐมวัย โดยวิทยากร ดร.วิไล ลีมถาวรานันท์ และดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
  กิจกรรมทั้งหมด 140 กิจกรรม : 1 หน้า