Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา "คุณธรรมประจำใจ"

วันที่ 30 กันยายน 2559
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ป.6] ด.ญ. ยุศรินทร์  มีนา   บ้านตะโละมีญอ   นราธิวาส
2 [ป.5] ด.ช. วัชรพงศ์   อินคำมา   บ้านคลองสำราญ    สุโขทัย  
3 [ป.2] ด.ญ.จารุวรรณ อรุณฉาย   บ้านเขวาใหญ่   มหาสารคาม 
4 [ป.6] ด.ญ. อนัสติยา  คุณเศรษฐ์  บ้านกุดเม็ก   มหาสารคาม  
5 [ป.3] ด.ญ. จุฑามาส เขาชัด   วัดอุทัยธาราม   กรุงเทพฯ  
6 [ป.5] ด.ญ.ศิริกมล  บุญล้อม  วัดโพธิเก้าต้น   ลพบุรี  
7 [ป.5] ด.ญ.กัญญารัตน์  เล่ห์ลักษ์   วัดม่วงหวาน   อยุธยา  
8 [ป.5] ด.ญ. ธัญลักษณ์  แซ่จัง   บ้านกุ่งแจง   ราชบุรี  
9 [ป.4] ด.ญ.ประภัสสร  ตะเคียนราม   บ้านปรือคัน ศรีสะเกษ  
10 [ป.3] ด.ญ.สุภามาศ  ศิริมูล   วัดกาญจนาราม   แพร่ 
11 [ป.5] ด.ญ. ฐิตาภรณ์   พันธ์ขะวงศ์    วัดโบสถ์   สุพรรณบุรี  
12 [ป.6] ด.ญ.วิลาสินี  อัพวารี   วัดทุ่งแย้  นครศรีธรรมราช 
13 [ป.6] ด.ญ. ศิริลักษณ์   หวานใจ   บ้านต๋อม   พะเยา  
14 [ป.5] ด.ญ. อาดีละห์  แมเราะ   บ้านนังลูวา ยะลา  
15 [ป.5] ด.ญ.กัญญานี  กรมถิน   วัดทางข้ามน้อย ฉะเชิงเทรา  
16 [ป.5] ด.ญ. ธนาภรณ์  บุญอิ่ม   ม่อนดินแดงวิทยาคม   อุตรดิตถ์  
17 [ป.6] ด.ญ.ณัฐณิชา  แจ้งเวหา   วัดบ้านพราน   อ่างทอง 
18 [ป.6] ด.ญ. ช่อผกา   รักษาแดน   สิงหฤกษ์ประสิทธิ์   ลพบุรี  
19 [ป.3] ด.ญ. นาตาชา  อินโต  วัดธรรมิกาวาส   ชัยนาท  
20 [ป.5] ด.ญ.เบญจพร   มาส่ง   บ้านคุ้งวังวัว   นครศรีธรรมราช  
21 [ป.5] ด.ช. กันตพัชร  ไหมเหลือง   บ้านหลวง   เชียงราย  
22 [ป.4] ด.ญ. วชิราภรณ์  ใยย้อย  บ้านระกาลังแก   สุรินทร์  
23 [ป.4] ด.ญ. วิรพร  แก้วนุ่น   บ้านหนองกวางทอง    บุรีรัมย์  
24 [ป.6] ด.ญ. พีรภัทร   มีนา   อนุบาลไพศาลี  นครสวรรค์  
25 [ป.5] ด.ช. วีรภัทร  สมานทอง   วัดนาคปรก   กรุงเทพฯ  
26 [ป.2] ด.ช.อัตรเดช  บุญคง   บ้านผักขะ   ศรีสะเกษ  
27 [ป.6] ด.ช.สนทญา  โสสุ่ย   บ้านวังแสง   ขอนแก่น  
28 [ป.4] ด.ญ.ศศิตา  กิมสงวน   วัดในกลาง   เพชรบุรี  
29 [ป.4] ด.ญ.วิลาวัลย์  พระจันทร์ตรา  บ้านหว้า   ศรีสะเกษ  
30 [ป.6] ด.ช.อภิสิทธิ์  มีสุข    บ้านนายาวสามัคคี   บุรีรัมย์  
31 [ป.5] ด.ช.สุปัญญา  ผาเป้า   บ้านหนองบง   มุกดาหาร  
32 [ป.3] ด.ช.อนุกูล  หนักแน่น  บ้านแม่นาจร เชียงใหม่ 
33 [ป.6] ด.ญ.เกวรินทร์ บึงอ้อ   บ้านห้วยน้ำคำ   ชัยภูมิ  
34 [ป.6] ด.ช.วีระพงษ์   สุดธาตา   บ้านหนองบอน   ระยอง 
35 [ป.5] ด.ญ. อัฟนาน  มัสปอ   บ้านตะบิงติงงี ยะลา  
36 [ป.6] ด.ญ.ธนพร  เกิดสิน   บ้านอ้อยวิทยาคาร   แพร่ 
37 [ป.6] ด.ญ. สุธาสินี   สัจจะ   ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์   กาฬสินธุ์  
38 [ป.2] กนกวรรณ  มะโนสร   วัดสันมะฮกฟ้า   เชียงใหม่  
39 [ป.4] ด.ช.ธีรภัทร  ขาวเรือง   บ้านไสดง   สุราษฎร์ธานี  
40 [ป.6] ด.ช.เอกพล  ยุบลไสย   บ้านอำเภอ   ชลบุรี  
41 [ป.5] ด.ญ.สมใจ   แกล้วเขตการ   วัดหนองแก  อุทัยธานี  
42 [ป.3] ด.ญ.พิมพ์ชนก  แพงมา  บ้านทรายขาว   อุตรดิตถ์  
43 [ป.2] ด.ญ.ณัฐณิชา  ฉั่วตระกูล   บ้านห้วยน้อย   พิจิตร  
44 [ป.4] ด.ญ.นันท์นภัส  สุระปะกิจ   บ้านหนองหอย   หนองคาย  
45 [ป.6] ด.ญ.กนิษฐา  อนันทสุข   บ้านหนองไทร   ระยอง  
46 [ป.5] ด.ช.วัชรพล  ติ๊บมา   บ้านนาตุ้ม   แพร่  
47 [ป.6] ด.ญ.ชายาภรณ์  หล้าป๋า  บ้านค้างภิบาล  ตาก 
48 [ป.2] ด.ช. พิชิตพงษ์  ม่วงเพชร   บ้านห้วยยาง  กาญจนบุรี  
49 [ป.2] ด.ญ.รัชดาภา  ผูกประยูร  บ้านน้ำจืดน้อย   ระนอง  
50 [ป.5] ด.ช. พิพัฒน์  ถาวร   บ้านร่องคำ   พะเยา  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ม.1] ด.ญ.ไพริน  ยอนประเสริฐ   ชุมชนบ้านกลับ (สราญราษฎร์) สระบุรี  
2 [ม.1] ด.ญ.ธนัญญา อุชาติ บ้านแม่รัง   แพร่  
3 [ม.1] ด.ญ.กุลธิดา  ทับพันธุ์   บ้านเขาสมโภชน์   ลพบุรี  
4 [ม.3] ด.ญ.สุภาภรณ์  ศรีวิเศษ บ้านหนองสรวง  เพชรบูรณ์  
5 [ม.4] นางสาวโสรติญา   รามฤทธิ์  เพ็ญพิทยาคม   อุดรธานี  
6 [ม.2] นางสาวอริสา  พรรณมณีลักษณ์  ราชประชานุเคราะห์ ๔๘  ปราจีนบุรี  
7 [ม.3] นางสาวอุบลวรรณ  ศิลาชัย   บ้านขี้นาค   ศรีสะเกษ  
8 [ม.2] นางสาวกัลยารัตน์  สวัสดิ์จิตต์ ผดุงนารี มหาสารคาม  
9 [ม.2] ด.ญ.ชุติมน  อ้นจันทร์   อนุบาลเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี  
10 [ม.2] ด.ญ.บุษกร เม็งไธสง   อมรสิริสามัคคี   บุรีรัมย์ 
11 [ม.3] ด.ช.เกริกเกียรติ   เฮ้งเจริญ   มัธยมวัดเขาสุกิม   จันทบุรี  
12 [ม.1] ด.ญ. สุนิสา  จันทร์เมือง   ชุมชนวัดห้วยร่วม   นครสวรรค์  
13 [ม.2] นางสาวกัณณิกา หลงฉิม   บ้านกูเงิน  พะเยา  
14 [ม.2] ด.ญ.เกษกนก  พรหมแก้ว   บ้านเคลียง   สงขลา  
15 [ม.2] ด.ญ.สุรีรัตน์  เขตจรัสแสง   ชุมชนบ้านป่าไผ่   ลำพูน  
16 [ม.3] นางสาวกาญจนา  ฤทธิชัย   วัดเทวดาราม   นครศรีธรรมราช  
17 [ม.2] ด.ญ. ยศสินี  คุณานาภอัปสร  บ้านแม่นาจร    เชียงใหม่  
18 [ม.2] ด.ญ.เหมือนฝัน   ไฝ่ชอบ  บ้านไร่พิทยาคม   สุโขทัย  
19 [ม.2] ด.ญ. ธนัชพร  โกพัฒน์ตา   วัดโพธิ์ศรี  สุพรรณบุรี  
20 [ม.1] ด.ญ. จิตรานุช  ศรีอุดร    วัดดาวคะนอง   อยุธยา  
21 [ม.2] ด.ญ.สุนิตา  ขวัญถาวรกุล  ราชประชานุเคราะห์  31 เชียงใหม่  
22 [ม.3] ด.ญ.วิศัลย์ศยา  เสียงทิพย์อนุกูล   วัดตาก้อง (รัฐราษฎร์บำรุง)  นครปฐม 
23 [ม.3] ด.ญ.กันยารัตน์   วรชาติไพศาล   คลองพนสฤษดิ์พิทยา  กระบี่  
24 [ม.1] ด.ญ.อภิญญา  นามะเขต   โคกโกโคกกลาง ขอนแก่น  
25 [ม.5] นางสาวอัญชิสา   ทองแสง  อ่าวใหญ่พิทยาคาร   ตราด 
26 [ม.2] นายสราวุธ  กลั่นกล้า   อ่าวใหญ่พิทยาคาร   ตราด  
27 [ม.2] นางสาวศิริพรรณ   จันทอง   บ้านขี้นาค   ศรีสะเกษ  
28 [ม.3] นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นน้อย   ป่ากั้งวิทยา   อุตรดิตถ์  
29 [ม.3] นางสาวจริญญา บุญมามาก   ระหานวิทยา   กำแพงเพชร  
30 [ม.4] นางสาวพรภัสรัชนก  ฐิตะบัน  สตรีศึกษา  2  ร้อยเอ็ด  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย จังหวัด
1 [ปีที่ 2] นายวรวิช  โชติพรภากร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   นครราชสีมา  
2 [ปีที่ 2] นางสาวสตรี  เนตรนุช   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม   นครปฐม  
3 [ปีที่ 2] นางสาวพัชรมณฑ์  ชัยศรี   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ชัยภูมิ  
4 [ปีที่ 4] นางสาวสุวนันท์  แก้วจันทา   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   เชียงราย  
5 [ปีที่ 4] นายเจตน์ ณรงค์  คำเป็ง   มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่   เชียงใหม่ 
6 [ปีที่ 2] นางสาวณัฏฐกันย์  เรืองเนตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อุบลราชธานี 
7 [ปีที่ 1] นางสาวฟัรฮานะห์  ยะผา   มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  ยะลา  
8 [ปีที่ 4] นางสาววิสุดา  ตุ้มอ่อน  มหาวิทยาลัยนครพนม  นครพนม 
9 [ปีที่ 3] นางสาวสศินา  บุญขุนทด   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   ชัยภูมิ  
10 [ปีที่ 2] นางสาวพิชชานันท์  แซ่โง้ว   มหาวิทยาลัยมหิดล   นครปฐม  
11 [ปีที่ 4] นายมนัส  น้อยปลา   มหาวิทยาลัยธนบุรี  กรุงเทพฯ 
12 [ปีที่ 3] นางสาวธันยพร  เงินแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   อยุธยา  
13 [ปีที่ 3] นางสาวภัสสร  อังศุธรรมกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปทุมธานี 
14 [ปีที่ 4] นายเวทิต  ตั้งจินดากุล   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กรุงเทพฯ 
15 [ปีที่ 2] นางสาวอธิชา  แสงดิษฐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ปทุมธานี 
16 [ปีที่ 4] นายรัชนนท์  รวมสุข  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
17 [ปีที่ 3] นางสาวศิริลักษณ์  ไทยพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  กรุงเทพฯ  
18 [ปีที่ 4] นางสาวน้ำฝน  บัวหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
19 [ปีที่ 3] นางสาววรัญญา   ยอนิมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้   เชียงใหม่  
20 [ปีที่ 4] นายพรรษกรพล   ศิวะเสน   มหาวิทยาลัยมหิดล   นครปฐม  
เพิ่มเติมเร็วนี้