Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2017

วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ป.4] ด.ญ. กนิษฐา ศรีวรรณะ บ้านหนองปลา   ชัยภูมิ  
2 [ป.3] ด.ญ.มุทิตา  ยิ่งยอด   หนองแสงดงอีบ่าง  สกลนคร 
3 [ป.5] ด.ญ.จุฑามาศ  ดีขุนทด   บ้านหนองตะไก้  ชัยภูมิ  
4 [ป.5] ด.ญ. มนัสนันท์  กลิ่นธูป   วัดเกาะเลิ่ง   อยุธยา 
5 [ป.6] ด.ญ.วิภาดา  สร้อยจอม   บ้านหนองพงเล็ก   นครปฐม 
6 [ป.4] ด.ญ.วาสนา รุ่งเรือง  บ้านกาเกาะ   สุรินทร์  
7 [ป.6] ด.ญ. ญาดา  เพ็งเพชร   บ้านหนองปลิง   พิษณุโลก  
8 [ป.4] ด.ญ. ปณิศลา  นาเรือง   ไทยรัฐวิทยา ๒๙ (กะทู้) ภูเก็ต
9 [ป.4] ด.ญ.สุชานันท์  บรรเทา  บ้านเตว็ดนอก    สุโขทัย 
10 [ป.2] ด.ญ. กนกอร  โตตะเภา  วัดเนินถ่าน  ชัยนาท 
11 [ป.6] ด.ญ. อริสา  กรุณานนท์  บ้านเขาช่องลม ระยอง 
12 [ป.6] ด.ญ. เบญจพร   นามเหมาะ   อนุบาลพนัสศึกษาลัย   ชลบุรี  
13 [ป.6] ด.ญ.รัชนีวรรณ  รังกลิ่น   บ้านคลองน้ำเย็น   สุโขทัย  
14 [ป.3] ด.ช.ชวิน  ปิงโฆษิต  วัดยางไกรนอก  นนทบุรี  
15 [ป.6] ด.ญ.ดารุณี  สิงห์บุญมา  บ้างดงขวาง  เพชรบูรณ์  
16 [ป.6] ด.ช. ศุภกฤต พงษ์พนัส  บ้ายบุกะสัง  สระแก้ว  
17 [ป.2] ด.ญ. สุภาพร  ทนุกิจ   บ้านหนองโก   สุพรรณบุรี
18 [ป.6] ด.ญ. กัญญารัตน์  เกตุสุริยงค์   ไทยรัฐวิทยา ๗๑ สมุทรปราการ
19 [ป.6] ด.ช.เฉลิมชัย ต้นสกุล   นิคมสร้างตนเอง 1  พังงา  
20 [ป.5] ด.ญ. พิไลวรรณ  ศิริมงคล  สมุหราษฎร์บำรุง   ปทุมธานี  
21 [ป.6] ด.ญ. ปวีณา  ลาสม   บ้านขอบเหล็ก  หนองบัวลำภู
22 [ป.6] ด.ญ.อินทิรา  ชัยนิคม   บ้านแดงใหญ่   ขอนแก่น
23 [ป.5] ด.ญ. ขัติยาภรณ์  แก้วเหล่า   บ้านโนนบ่อ   ขอนแก่น  
24 [ป.6] ด.ญ. พรรษชล  มนตรีโพธิ์   บ้านโคกหล่าม   ศรีสะเกษ  
25 [ป.3] ด.ช. อธิป  บานแย้ม  บ้านมะขาม   จันทบุรี  
26 [ป.2] ด.ช. สว่างพงศ์  สัมฤทธิ์   วัดโคกเมรุ  นครศรีธรรมราช 
27 [ป.6] ด.ญ. จิรัชญา  บุญเลิศ     บ้านหนองเสือช้าง   ชลบุรี  
28 [ป.3] ด.ญ.ธัญลักษณ์   เสร็จกิจ   บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ ร้อยเอ็ด  
29 [ป.6] ด.ญ. นูรซาวาตี  ยูโซ๊ะ   ชุมชนสหพัฒนา   นราธิวาส  
30 [ป.4] ด.ญ.ชญาพร  เรืองสมบัติ   หลักเมืองมหาสารคาม   มหาสารคาม  
31 [ป.6] ด.ญ. พิมพ์พิมล  อุดมวงค์   บ้านห่องชัน    อุบลราชธานี  
32 [ป.4] ด.ช.ศิวะ   ไชยโพธิ์   วัดสระมะแกลือ   ลพบุรี  
33 [ป.4] ด.ญ. พัชนิดา  ละสะนา   วัดช่างกระดาษ   เชียงใหม่  
34 [ป.6] ด.ญ. ปฐมพร  สุธรรมมา   วัดโพธิบัลลังก์   ราชบุรี  
35 [ป.3] ด.ญ. พรทิพา  ยาวิชัย   โรเงรียนบ้านคลองสาร เพชรบูรณ์  
36 [ป.5] ด.ช. เจตนิพัทธ์  สายสิงห์   วัดเขาวงกตฯ   จันทบุรี  
37 [ป.3] ด.ญ. นพพัสสร  โพธิ์เรือนดี  วัดดอนสุโข  สุพรรณบุรี
38 [ป.5] ด.ญ.มะลิ   นำชัย   บ้านนางแล เชียงราย  
39 [ป.5] ด.ญ.  พัชราภา  สมบัติดี   บ้านห้วยลึก    บึงกาฬ  
40 [ป.4] ด.ญ. รินรดา  มามี  บ้านสวนสมบูรณ์   ชุมพร  
41 [ป.6] ด.ญ. วิลาสินี  ใสส่อง   หินตลาดศรีสง่าวิทยา   หนองบัวลำภู  
42 [ป.6] ด.ญ. อริสรา  ทาน้อย  บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)  มหาสารคาม  
43 [ป.5] ด.ญ. กานต์ธิดา  โพธิบุตร   หนองแวงบึงงาม   ร้อยเอ็ด  
44 [ป.5] ด.ญ. วรรณฤดี  บุญเอี่ยม   วัดสมหวัง   สุราษฎร์ธานี 
45 [ป.3] ด.ช.  นิรุธติพงษ์   ฉันผ่อง   วัดอรัญญิกาวาส  ราชบุรี  
46 [ป.2] ด.ญ.รุจิรานันท์  บุญแปง   ปางมะกาดวิทยา   เชียงราย  
47 [ป.6] ด.ช. คณนันท์  วงศ์ปัญญา  บ้านเนินคนธา  เพชรบูรณ์  
48 [ป.6] ด.ญ. อริสรา  อู่ตะเภา   วัดโพธิทอง   กรุงเทพฯ  
49 [ป.6] ด.ญ.อุทัยรัตน์ เอี่ยมน้อย วัดฆะมัง พิจิตร 
50 [ป.5] ด.ญ. พาทินธิดา  บุญเทศ   บ่อแก ขอนแก่น  
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ม.6] น.ส.สิมาภรณ์   อ้ายบิ๊ก   เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี  นราธิวาส  
2 [ม.2] ด.ช. โยธิน  อินทอง   บ้านชุมชนบ้านท่าสะอาด   เลย 
3 [ม.3] น.ส. ฐาปนี  บุญกิละ   วัดบ้านพริก   นครนายก  
4 [ม.2] ด.ญ.  นิลดา  ทองคำวัน บ้านหว้านแกเจริญ   อุบลราชธานี  
5 [ม.2] ด.ช. วุฒิชัย  อินคำ   บ้านห้วยไคร้   สุโขทัย  
6 [ม.5] นายพรหมพิริยะ  ถ้อยคำ   พิริยาลัยจังหวัดแพร่   แพร่  
7 [ม.2] ด.ญ. ศิริยากร  กุญชร   ปางมะกาดวิทยา   เชียงราย  
8 [ม.2] น.ส.ศิรินทรา  พรมสำลี   บ้านนาตาลเหนือ   อุบลราชธานี  
9 [ม.3] น.ส.เนเวรีย์  ธงน้อย   สุขุมพันธ์อุปถัมป์   กรุงเทพฯ  
10 [ม.3] น.ส.เนตรสิริ  สาฆ้อง   วัดโพธิ์ทอง   กรุงเทพฯ  
11 [ม.3] ด.ญ.สุชานาถ ม่วนน้อย บ้านห้วยลึก บึงกาฬ
12 [ม.3] น.ส.ยศวดี แสนจันทร์ ภูกระดึงวิทยาคม เลย 
13 [ม.2] นายวินัสนันท์ วิชาคำ บ้านโป่งเทวี เชียงราย  
14 [ม.5] น.ส.พัชรินทร์ โพนพุฒ นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย
15 [ม.3] น.ส.บุสสดี อากาศโสภา บ้านพุซาง สระบุรี  
16 [ม.6] น.ส.สุจิตรา ชูหนองทอน สามหมอวิทยา ชัยภูมิ  
17 [ม.3] ด.ญ.นาริน พับขุนทด ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว ชัยภูมิ  
18 [ม.3] ด.ญ.พิมพ์นิภา เขียวเพชรบุรี วัดหนองศาลา นครปฐม
19 [ม.2] ด.ญ.เนตรนภา แก้วงาม วัดพวงนิมิตร สระแก้ว
20 [ม.2] ด.ญ.วชิราภรณ์ เอี่ยมสีใส วัดโพธิ์ศรี สุพรรณบุรี
21 [ม.3] น.ส.จุรีรัตน์ ริสา บ้านโนนสูง อุบลราชธานี  
22 [ม.3] น.ส.วรรณษา คามวาสี ผดุงนารี มหาสารคาม  
23 [ม.3] นายสุตภาวี ปิ่นสุภา วัดราชโอรส กรุงเทพฯ
24 [ม.3] น.ส.รุ่งธิวา คชินทรโรจน์ เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช  
25 [ม.6] น.ส.ร่มกวาง พรมโสภา นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
26 [ม.5] น.ส.วธูสิริ ทองคำมั่น ศรีนครน่าน น่าน
27 [ม.2] ด.ญ.สุจิตรา วงมาลา บ้านหนองปรือโป่ง นครราชสีมา  
28 [ม.3] น.ส.ซารีนี ยามิงตี บ้านตะเหลี่ยง นราธิวาส
29 [ม.2] ด.ญ.รัญชนา นรสิทธิ์ วัดจิกพนม นครศรีธรรมราช  
30 [ม.1] ด.ญ.บุญธิมา อุ่นกล่อม บ้านน้ำหมัน อุตรดิตถ์
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล มหาวิทยาลัย จังหวัด
1 [ปี2] นางสาวจุฬาลักษณ์ จะงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง
2 [ปี2] นางสาวขนิษฐกานต์ ยินดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
3 [ปี2] นางสาวอรดา พัดเย็นใจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
4 [ปี3] นางสาวชรัญญา นันทะโคตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
5 [ปี3] นายพิทวัส เกตุแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
6 [ปี3] นายวรุฒิ แซ่เฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี
7 [ปี3] นายวรวิช โชติพรภากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
8 [ปี1] นางสาวธันย์ชนก จูงระฆังทอง มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
9 [ปี3] นายอภิราช โคตรชมภู มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
10 [ปี2] นางสาวรุสนี ปูเตะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
11 [ปี2] นางสาวกนกรัตน์ ธรรมโคตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ
12 [ปี3] นายประภัส ขำสม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
13 [ปี4] นางสาวสอลีฮะห์ บาโด มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี
14 [ปี5] นางสาวนูรีดา ไซซิง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยะลา
15 [ปี2] นางสาวพิมลวรรณ ตากล้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
16 [ปี1] นางสาวเจนจิรา สุทธิฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
17 [ปี3] นางสาวสุชัญญา  ตันจรัสจิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เชียงใหม่
18 [ปี4] นางสาวเจนจิรา แจ่มศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
19 [ปี2] นายอมรเทพ วางโต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพฯ
20 [ปี4] นายเจตริน เกียรติมงคลชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพฯ