Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน 7th

วันที่ 15 สิงหาคม 2560
กลุ่มที่ ๑ (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ท่องกลอน
ด.ช. ณัฐพัชร์ ศิริรัตน์
ด.ช. พรเทพ พัฒนยินดี
ด.ญ. พรพรรษา ไทยดำรงค์
2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ท่องกลอน
ด.ช. ณัฐกิตติ์ จรัสบุษราคัม
ด.ญ. ณันศิญา อ่อนแก้ว
ด.ช. นานะ มะอยู่เที่ยง
ด.ช. ติยะภาส วีระวงศ์จันทร์
ด.ญ. อภิสรา ดำรงกิจพัฒนากร
3 โรงเรียนตังเอ็ง ท่องกลอน ด.ญ. นลินพรรณ ฤทธิ์ธนศักดา
4 CONCORDIAN INTERNATIONAL SCHOOL ร้องเพลง ด.ช. ธีธัช ซองทอง
5 โรงเรียนบ้านวาวี เล่านิทาน
ด.ญ. เปมิกา แซ่จึง
ด.ญ. อภันตรี เริ่มหาสุข
6 โรงเรียนนานาชาติ กลอรี่ สิงคโปร์ เล่านิทาน ด.ช. ฐศิษฐ์ ภัทรพรไพศาล
7 โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ท่องกลอน ด.ช. อภิปรัชยา สงวนทรัพย์
8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ร้องเพลง
ด.ญ. วรวลัญช์ จันต๊ะวงค์
ด.ญ. อริสรา ตันศิริเจริญกุล
ด.ญ. ณัฐธิดา สุขจี๋
ด.ญ. ภควรรณ สิทธิหาญ
ด.ญ. ณัฎฐณิชา ศิรินุวัฒน์
9 โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ ท่องกลอน ด.ญ. ปนิตา จันทร์ศรีราษฏร์
10 โรงเรียนบ้านวาวี ร้องเพลง ด.ญ. วิภาวี มะลิวรรณ์
กลุ่มที่ ๒ (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนตังเอ็ง ท่องกลอน ด.ช. ทักษิณ พรสกุลไพศาล
2 โรงเรียนวัดนวลจันทร์ เล่านิทาน ด.ญ. อัญธิษฐา มือแลกู่
3 โรงเรียนวัดราชผาติการาม ท่องกลอน
ด.ญ. ปวีณา โคหนองบึง
ด.ญ. กีรติภรณ์ กิมบัวตัน
4 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง ร้องเพลง ด.ญ. ปานชีวา มนต์สิริ
5 โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง ร้องเพลง
ด.ญ. สรัลชนา ฮาวคำฟู
ด.ญ. ศิรภัสสรธิ์ คำกอนแก้ว
ด.ญ. ลักษมณ เจียเจริญ
ด.ญ. ชวิศา ตรีวัฒนาวงศ์
ด.ญ. อรวรา แสนบัวผัน
6 โรงเรียนบ้านวาวี เล่านิทาน
ด.ญ. กัลยณี  มาเยอะ
ด.ช. ชนินทร์ แซ่หลู่
ด.ญ. สุทธิดา  แซ่พ่าน
ด.ช. ธนวินท์  แซ่แจ๋ว
ด.ญ. พรไพลิน นิพัทธ์พงศ์สิริ
7 โรงเรียนวุฒิวิทยา  ร้องเพลง ด.ญ. ชาญาพิมพ์  ก่อศิริมงคลชัย
8 โรงเรียนเพชรถนอม ร้องเพลง
ด.ญ. อชิรญา  วิชาพร
ด.ญ. กุลนิษฐ์ ไตรเทพาภิรักษ์
ด.ญ. กษิรา อาศัยสุข
ด.ญ. ธฤษิดาพัฒน์ ฟกษ์ศุภสมพล
ด.ญ. ทิพย์รัตน์ เชิดเพชรรัตน์
9 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ เล่านิทาน ด.ญ. ธนัชญา หิรัญเดช
10 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ร้องเพลง ด.ญ. ฐิตาอำไพ ม่วงมณี
กลุ่มที่ ๓ (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนวุฒิวิทยา เล่านิทาน ด.ญ. กุลธิดา สาทพันธ์
2 โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง ท่องกลอน
ด.ญ. กานต์พิชชา เจริญพันธ์
ด.ญ. คหปตานี ลิขิตบรรณกร
ด.ช. ชัดเจน สนขาว
3 โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง ร้องเพลง ด.ช. เมธัส เปี้ยปินวงศ์
4 โรงเรียนตังเอ็ง ท่องกลอน ด.ช. วรินทร เคอ
5 โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี ร้องเพลง ด.ญ. ณัฐกมล ชุติพันธ์เจริญ
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ร้องเพลง ด.ช. อัครวัฒน์ สุจริตกุล
7 โรงเรียนธีรศาสตร์ ร้องเพลง ด.ช. ธนาทร เรืองสุวรรณ
8 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ท่องกลอน ด.ญ. พนิดา ตั้งตระกูลเจริญ
9 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม ร้องเพลง
ด.ญ. รุจิษยา พันธ์มี
ด.ญ. นลินทิพย์ หวานเสนาะ
ด.ญ. สุพรรษา คำทวี
ด.ญ. นภาพรรณ พัฒนกุล
ด.ญ. ศิริรัตน์ วรรณา
10 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา เล่านิทาน
ด.ช. ภูธนพัทธ์ ศิริประเสริฐโชค
ด.ญ. สิริกร อภิจิรฉัตร
ด.ช. ธนภัทร ปานมี
ด.ญ. รินรภัสร์ เกียรติหิรัญโชติ
กลุ่มที่ ๔ (มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง ชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง ท่องกลอน นาย จาตุรงค์ โชคพิพัฒน์พร
2 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร้องเพลง น.ส. มุกนรีย์ ประทุมสวัสดิ์
3 โรงเรียนชลกันยานุกูล ท่องกลอน น.ส. กชวรรณ แสงประทีป
4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ร้องเพลง
นาย ฐิติพงศ์ ปุญญศึกษากร
นาย ชลสิทธิ์ พฤกษะริตานนท์
น.ส. นาถลดา จิณณากฤษณ์
น.ส. อรณี ผู้มีสัตย์
น.ส. พัชรินทร์ ชาตรูปะมัย
5 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เล่านิทาน
นาย กิตติพงศ์ พงษ์ต้น
นาย ธนโชติ ฉัวมานะสวัสดิ์
น.ส. จีรวรรณ เสนาสนะ
น.ส. สกุลทิพย์ จันทร์ตรี
6 โรงเรียนดนตรีครูบิ๊ก ร้องเพลง น.ส. ปัณปภา รุธิระวุฒิ
7 Rasami British International School ท่องกลอน น.ส. อลิสา อุ่นสินมั่น
8 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 เล่านิทาน
น.ส. นภัสสร นัยเนตร
น.ส. ชัชชญา วงษ์จันทร์
น.ส. วรกานต์ ภูมิสิริเจริญ
น.ส. พุทธชาติ พ่อค้าทอง
9 โรงเรียนสารวิทยา เล่านิทาน
น.ส. พุทธพร บุญแจ่ม
น.ส. วิชชานันท์ ผู้ช่วยท้วม
น.ส. ณัฏฐณิชา เหมไชย
น.ส. จิดาภา กลางเมือง
น.ส. พลอยปภัส วุฒิจรัส
10 โรงเรียนประชาวิทย์ลำปาง ท่องกลอน น.ส. จิราพัชรชัญญา สายพรหม

หมายเหตุ

1. ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ให้เตรียมการแสดงสำหรับแสดงในวันตัดสิน 1 ชุด เวลาไม่เกิน 5 นาที
2. กรุณาส่ง backing track สำหรับทุกการแสดงมาที่ 

    บริษัท นานมี จำกัด 146 ถ.สาทรเหนือ สีลม บางรัก 10500 (ทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 7)
** ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 **