Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

Horse Young Writer Awards 2nd

วันที่ 09 สิงหาคม 2561

            วันนี้(31 ต.ค.) เป็น วันสุดท้าย สำหรับการเขียนสมุดบันทึกในโครงการ ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “บันทึกสิ่งดีๆ…รายวัน” แล้ว

            ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการเริ่มส่งบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเลือกบันทึกประจำวันที่มีความประทับใจที่สุด 5 วัน ถ่ายเอกสารจากหน้ากระดาษสมุดบันทึกให้ชัดเจนพร้อมแนบใบสมัครโครงการส่งไปรษณีย์มาที่

"บริษัท นานมี จำกัด (สำนักพิมพ์ทองเกษม) 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500"


วงเล็บมุมซอง “บันทึกสิ่งดีๆ… รายวัน” หากผู้เข้าร่วมโครงการท่านใดส่งบันทึกมาช้าเกินกว่าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทางกองบรรณาธิการขอตัดสิทธิ์ไม่คัดเลือกบันทึกนั้นเข้าร่วมประกวด