Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศราชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ปี 2018

วันที่ 15 ตุลาคม 2561
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ป.1] ด.ญ.สุกานดา รัจนานนท์ อนุบาลราชบุรี ราชบุรี
2 [ป.4] ด.ญ.ชานิตา ทิมรอด วัดตาลเตี้ย สุโขทัย
3 [ป.3] ด.ญ.ศุภกานต์ โสสีสุข บ้านภูหล่น อุบลราชธานี
4 [ป.3] ด.ญ.บัวคำ ลุงสาม บ้านห้วยปู เชียงใหม่
5 [ป.4] ด.ญ.บุญญาลักษณ์ ชูเชิด วัดหน้าเมือง สงขลา
6 [ป.2] ด.ช.มงคล เดชะคำพู วัดเนินถ่าน ชัยนาท
7 [ป.3] ด.ญ.ศิริวรรณ ณะแก้ว โคกสูง นครศรีธรรมราช
8 [ป.4] ด.ญ.อภิสรา หอยสังข์ ซองพลู นนทบุรี
9 [ป.4] ด.ญ.บุษยารัตน์ สลีมีน บ้านแป-ระเหนือ สตูล
10 [ป.2] ด.ญ.อินทิรา ใจเบา บ้านนาเพียงใหญ่ หนองคาย
11 [ป.3] ด.ญ.เนตรทิพย์ ศรีอักษร ชึมชนเมืองปากฝาง อุตรดิตถ์
12 [ป.5] ด.ญ.ณัฐชยา แย้มชม บ้านคลองวัว สระแก้ว
13 [ป.5] ด.ช.วินัย ถนอมศิลป์ ตลาดเปร็ง ฉะเชิงเทรา
14 [ป.5] ด.ญ.รุจิรา โยเรือง บ้านนาทอง เลย
15 [ป.5] ด.ช.พรเทพ บุญประเสริฐ วัดห้วยตะแคง ราชบุรี
16 [ป.6] ด.ญ.มนัสชนก รัตนมณี อนุบาลตาก ตาก
17 [ป.5] ด.ญ.ขนิษฐา แก้วสง่า บ้านโพธิ์ประสาท นครสวรรค์
18 [ป.4] ด.ญ.ณัฐธีรา ใจตา หมู่บ้านสหกรณ์2 เชียงใหม่
19 [ป.4] ด.ญ.บรินทร์ทิพย์ ทุมมาลี บ้านท่ายาง สตูล
20 [ป.3] ด.ญ.เบญญาภา เส็งพรม ชุมชนวัดมาติการาม ชัยนาท
21 [ป.6] ด.ช.ธนกฤต โสมภีร์ วัดโบสถ์ สุพรรณบุรี
22 [ป.3] ด.ญ.กุสุมา นันตะสิน บ้านปากคลอง 17 ฉะเชิงเทรา
23 [ป.6] ด.ญ.สุจิรา ชูเชิด บ้านห้วยทรายทอง สุราษฎร์ธานี
24 [ป.6] ด.ญ.อาทิตยา วิระสุข บางดีวิทยาคม ตรัง
25 [ป.3] ด.ญ.ปัณฑิกา ช่อช้าง เมืองเลย เลย
26 [ป.6] ด.ญ.ดานีส ตอรา สุเหร่าคลอง 19 ฉะเชิงเทรา
27 [ป.2] ด.ญ.ธิดารัตน์ น่วมศิริ บ้านบ่อพระ สุราษฎร์ธานี
28 [ป.6] ด.ญ.อโนชา อากาศเมฆ วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาการ) พระนครศรีอยุธยา
29 [ป.3] ด.ญ.ซัมซียะห์ แวหะมัด บ้านสระมาลา ปัตตานี
30 [ป.4] ด.ญ.ศศิภา บัวพันธ์ วัดสระมะเกลือ ลพบุรี
31 [ป.5] ด.ญ.กอบกุล แซ่โฟ้ง บ้านห้วยเฮือ น่าน
32 [ป.5] ด.ญ.จุฬารัตน์ พวงศรี บ้านหนองรังมิตรภาพที่107 น่าน
33 [ป.5] ด.ญ.มนทกาญจน์ สีบัว บ้านยางเทิง อุบลราชธานี
34 [ป.5] ด.ญ.จสรุมน จะอื่อ วัดโพสพผลเจริญ ปทุมธานี
35 [ป.4] ด.ญ.ณัฐณิกา จันทร์ผล สวัดช่างกระดาษ เชียงใหม่
36 [ป.3] ด.ช.รัฐศาสตร์ สนบ้านเกาะ วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ นครปฐม
37 [ป.5] ด.ญ.ณัฐสุดา เนตรวงศ์ บ้านทุ่งนาเมือง อุบลราชธานี
38 [ป.5] ด.ญ.ภัทรทิรา รัตนรินทร์ บ้านในเมือง ชุมพร
39 [ป.5] ด.ญ.ระพีพรรณ เวชวิมล วัดเชิงแตระ นครศรีธรรมราช
40 [ป.6] ด.ญ.พรนภา พิศสนอง บ้านธงชัยสามัคคีสยามอุปถัมภ์ ลพบุรี
41 [ป.6] ด.ญ.อัจฉราพรรณ โนนทิง อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี
42 [ป.6] ด.ช.วุฒิพงษ์ กุลกั้ง โคกกลางวิทยา กาฬสินธุ์
43 [ป.5] ด.ญ.ศุภพิชญา บุญล้อม วัดโพธิ์เก้าต้น ลพบุรี
44 [ป.6] ด.ญ.ณัฐธิดา นาคนวล บ้านขี้นาค ศรีสะเกษ
45 [ป.3] ด.ญ.กัลยกร แสนทวี วัดถนนหักน้อยดอนกลอย นครราชสีมา
46 [ป.3] ด.ช.ปรเมษฐ์ ปนกลิ่น คุระบุรี พังงา
47 [ป.4] ด.ญ.สุพรรษา มีผิว ชุมชนวัดพิชัยนาวาสฯ ชัยนาท
48 [ป.6] ด.ญ.นันธิชา เอี๊ยวเจริย บ้านคลองหินปูน สระแก้ว
49 [ป.6] ด.ช.ภูวนาถ ไม้สนธ์ วัดเขาฆ้องชัย อุทัยธานี
50 [ป.2] ด.ญ.นาอิสรา มามะ ตะโละ นราธิวาส
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 [ม.1] ด.ญ.มินตรา สันทาลุนัย บ้านคลองยายอินทร์ สระแก้ว
2 [ม.4] น.ส.กนกวรรร กลมงาม ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว
3 [ม.3] ด.ญ.สิริยากร ทองแฉล้ม บ้านฉางกาญานกุลวิทยา ระยอง
4 [ม.1] ด.ญ.สลิมทิพย์ โพธิ์ทอง บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 59 เลย
5 [ม.4] น.ส.ทัศนีย์ จันทรเทพ เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี
6 [ม.4] นาย ชนะชัย สุงยิ่ง ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จันทบุรี
7 [ม.3] ด.ช.วัชรินทร์ แก้วบุญเรือง บ้านหนองกินเพล อุบลราชธานี
8 [ม.2] ด.ช.พณิชพล เปลี่ยนขำ โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
9 [ม.2] ด.ญ.ธมนธัญญลักษณ์ อำพันธ์ทอง ประชานิคม2 ชุมพร
10 [ม.2] ด.ญ.ดรุณี ศิริชาติ บ้านคลองลาน นครสวรรค์
11 [ม.3] ด.ญ.ปิยะธิดา พรมสุวรรณ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
12 [ม.2] ด.ญ.ธันยพร ผึ่งสุยะ ต้นธงวิทยา ลำปาง
13 [ม.1] ด.ญ.ผกามาส ตาแก้ว ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
14 [ม.3] ด.ญ.โชติวรรร ชูนุช วัดบ้านพริก นครนายก
15 [ม.4] น.ส.วรนุช แสงแก้ว ห้วยยอด นครศรีธรรมราช
16 [ม.5] น.ส.ยิหวา ชำนาญ บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
17 [ม.3] น.ส.ชลิตา ถาวรชาติ ร่องคำ กาฬสินธุ์
18 [ม.6] น.ส.นฤมล เรือนแก้ว เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
19 [ม.5] น.ส.อำภา ศรีบุญรุ่งโรจน์ สันป่าตองวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
20 [ม.3] น.ส.อังคณา คุ้มวงษ์ วัดตุ้มหู สิงห์บุรี
21 [ม.3] น.ส.ดวงหทัย ดีนา อุบลรัตนราชกัญญาราชวิยาลัย กรุงเทพมหานคร
22 [ม.6] น.ส.นภัสสร ชาวสวน บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
23 [ม.5] น.ส.ชิโนรส เติมศิริศักดิ์ นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
24 [ม.5] น.ส.ลัดดาวัลย์ กันยาประสิทธิ์ เมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณ์
25 [ม.5] น.ส.มัณฑนา แสนตอ แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
26 [ม.4] น.ส.ณัฐสุดา เปรมเจริญ เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา
27 [ม.3] น.ส.ดาราวลี พลจันทร์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
28 [ม.4] นาย วรรณรัตน์ สุวิชาดาสกุล เสริมงามวิทยาคม ลำปาง
29 [ม.1] ด.ญ.ปภานัน รื่นนุสาว บ้านเขาหินตั้ง กาญจนบุรี
30 [ม.2] ด.ญ.ณัฐธิดา เผือกฟัก บ้านซับเศรษฐี นครราชสีมา
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1 [ปีที่4] นางสาวเจนจิรา บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
2 [ปีที่5] นางสาวนิพาดา สุคะประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 [ปีที่3] นางสาวสุภธิณี  หีดเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
4 [ปีที่2] นางสาวณัฐวดี ภูศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
5 [ปีที่4] นางสาวโยษิตา สว่างชื่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
6 [ปีที่4] นางสาวมณฑกานต์ รู้รอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
7 [ปีที่3] นายจักรพงษ์ แนวโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
8 [ปีที่4] นางสาวพนิดา ถาวรเจริญสุโข มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นครปฐม
9 [ปีที่3] นางสาวขนิษฐกานต์ ยินดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี
10 [ปีที่1] นายมูฮาหมัดอาซีโซ ยูโซ๊ะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัตตานี
11 [ปีที่2] นางสาววีรดา สอนศิริ มหาวิทยาลัยพะเยา น่าน
12 [ปีที่3] นายทศพร อนุรักษ์ มหาวิทยลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำแพงเพชร
13 [ปีที่3] นายจักรกฤษ บุญตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
14 [ปีที่3] นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี
15 [ปีที่2] นางสาวกนกวรรณ คงล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
16 [ปีที่2] นายจิตชนะ หนูช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
17 [ปีที่2] นางสาวนัจมีย์ หวาฉลุง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
18 [ปีที่3] นางสาวกาญจนา ปาละอ้าย มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา
19 [ปีที่2] นางสาวเพ็ญแข ภูภราดัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
20 [ปีที่2] นายศิลปชัย เรื่องลือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ปทุมธานี