Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Horse Young Writer Awards 3rd

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กลุ่มที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงธันย์สิตา  เอกวิริยะกิจ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
2. เด็กหญิงจิตรชญา  ฮงเจริญ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
3. เด็กชายภีมพล  อินทรักษ์ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
4. เด็กหญิงปุญญาภัท  ศรีละมูล พญาไท กรุงเทพฯ
5. เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ พญาไท กรุงเทพฯ
6. เด็กหญิงพิชชาอร  สุรเจริญชัยกุล รุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
7. เด็กหญิงพบรัตน์  โพธิศิริ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
8. เด็กหญิงฐิตามร  กณิกนันต์ ทอสี กรุงเทพฯ
9. เด็กหญิงสร้อยทอง  สามา วัดปากบึง กรุงเทพฯ
10. เด็กหญิงกัลญาภรณ์  พิมพ์ขาว วัดปากบึง กรุงเทพฯ
11. เด็กหญิงปทิตตา  มากมูล โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) ราชบุรี
12. เด็กหญิงสุพิชญา  กุมสติ บ้านเขากวาง ลพบุรี
13. เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย บ้านปรางค์ น่าน
14. เด็กชายวรวัศว์  สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ศรีเรือง พิชญศึกษา นนทบุรี
กลุ่มที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6)
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สถานศึกษา จังหวัด
1. เด็กหญิงนันทพัทธ์ มณีกูลพันธ์ ราชินีบน กรุงเทพฯ
2. เด็กหญิงภัสร์ธีรา  ไชยยะ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตันติสุธนารมย์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
4. เด็กหญิงลลิตา  หวังพัฒนะวงศ์ เพลินพัฒนา กรุงเทพฯ
5. เด็กหญิงปรรณภัทร  ทับทิมแดง พญาไท กรุงเทพฯ
6. เด็กหญิงแพรพิไล  บุญครอง วัดนาคนิมิตร กรุงเทพฯ
7. เด็กหญิงโซนุ  เดบการกี โกวิทธำรง กรุงเทพฯ
8. เด็กชายชวัลวิทย์  ฉายบุ จรูญศรีวิทยาประชานุกูล ราชบุรี
9. เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์ วัดจอมทอง นครศรีธรรมราช
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ทับทอง บ้านในไร่ พังงา
11. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  ทรายทอง บ้านในไร่ พังงา
12. เด็กหญิงวสวัชณ์  สระทองอินทร์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์
13. เด็กหญิงลดาวัลย์  ปราโมทย์สิริ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
14. เด็กชายปัณฑ์ธร  เผ่าสุวรรณ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร
15. เด็กหญิงศุภิสรา  เอกผาชัยสวัสดิ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม

** หมายเหตุ ผู้ผ่านเข้ารอบรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ **