Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่ 10 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด และใบสมัครโครงการได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

โครงการประกวดทักษะภาษาจีน PDFFile ZIP