Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ประกาศมอบถ้วยรางวัลทักษะภาษาจีน กลุ่ม 1-2

วันที่ 21 กรกฏาคม 2554

เรียนเชิญผู้ที่ได้รางวัลในกลุ่มช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ตามรายชื่อด้านล่างให้มาร่วมแสดงและร่วมพิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในวันดังกล่าวด้วย


รายชื่อกลุ่ม 1

1. ด.ญ.พรริษา  ลักษณประวัติ  โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา ชนะเลิศ
2. ด.ช.สรรค์ชัย  อัศวเทวีโชค  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา ยอดเยี่ยม
3. ด.ญ.พัทธวรรณ  ตรีระพงศ์  โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนด์ พิเศษ

รายชื่อกลุ่ม 2

1. ด.ญ.ศิริลักษณ์  เหลืองรวี  โรงเรียนวัดราชผาติการาม  ชนะเลิศ
2. ด.ญ.ธนารีย์  ทองกองทุน  Interkids Bilingual School (IBS) ยอดเยี่ยม
3. ด.ญ.บุษยพรรณ  เงินแจ่ม   โรงเรียนวัดเสมียนนารี   พิเศษ
4. ด.ญ.ศิริกาญจน์  กาญจนสันเทียะ  โรงเรียนวัดเสมียนนารี   พิเศษ


*กรุณายืนยันการเข้าร่วมงาน(เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารกลางวัน)ได้ที่  โรงเรียนสอนภาษานานมี  02-6488000  หรือที่ www.nanmee.com , nmla@nanmee.com    ภายในวันที่  5/9/2554