Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

ขยายเวลารับผลงานจิตรกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2554

เนื่องจากเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วมในหลายจังหวัด ทำให้ผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแจ้งว่าอาจไม่สามารถส่งผลงานได้ตามกำหนดรับผลงาน ดังนั้น บริษัท นานมี จำกัด ผู้จัดการประกวดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ฮอร์ส อะวอร์ด และโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ในหัวข้อ “ภาพจากเพลงของพ่อ” จึงขอประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการรับผลงานของทั้งสองโครงการฯ ดังนี้

- ขยายระยะเวลารับผลงาน จากเดิม
  วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 
  **โดยผลงานที่รับดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ**

- เลื่อนกำหนดการตัดสินการประกวดโครงการ ฮอร์ส อะวอร์ด จากเดิม
  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554
  และโครงการ นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด จากเดิม
  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ทางเว็บไซต์www.นานมี.com