Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

กลับมาอีกครั้ง การประกวดทักษะภาษาจีน ครั้งที่2

วันที่ // 543

สามารถดาวน์โหลด เอกสารโครงการได้ที่
www.nanmee.com/download/Chinese Skill 2nd.pdf

วันประกาศผลโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง