Search  ค้นหากิจกรรม

หัวข้อกิจกรรม :

 

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดทักษะภาษาจีน

วันที่ 10 สิงหาคม 2555

กลุ่มที่ 1 (ระดับชั้น ป.1 - ป.3) (2555)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง รายชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เล่านิทาน เด็กหญิงพรมณี  เฉิน
2 โรงเรียนจิ้นเตอะ ร้องเพลง เด็กหญิงปภาดา  ไตรพรพัฒนา
3 โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี ท่องกลอน เด็กหญิงภูษณิศา  กฤตยาเวทย์
4 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เล่านิทาน เด็กชายภควัต  วังสิริสมบัติ
5 โรงเรียนกสิณธร อะคาเดมี่ ร้องเพลง เด็กชายรัชพล  ประยูรหงษ์
เด็กชายธราดล  ศรมยุรา
เด็กชายพรเทพ  โพธิ์อุดม
เด็กหญิงเสี่ยวหลาน  เซ็ง
6 โรงเรียนราชวัตรวิทยา ท่องกลอน เด็กหญิงสิริกร  สุธีระ
7 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เล่านิทาน เด็กหญิงเชิญขวัญ  สิงห์โตนิเวศ
8 โรงเรียนราชวัตรวิทยา เล่านิทาน เด็กหญิงกชพร  แซ่แผ่
9 โรงเรียนวุฒิวิทยา ร้องเพลง เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
10 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เล่านิทาน เด็กหญิงจิดาภา  โชคประจักษ์ชัด
 
กลุ่มที่ 2 (ระดับชั้น ป.4 - ป.6) (2555)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง รายชื่อนักแสดง
1 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เล่านิทาน เด็กชายสมชาย  หวง
2 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร้องเพลง เด็กหญิงชนิดาภา  ฉลองนันทสัย
3 โรงเรียนวุฒิวิทยา ท่องกลอน เด็กชายนวพล  มงคลธีระสกุล
4 โรงเรียนประชาราษฏร์บำเพ็ญ ร้องเพลง เด็กหญิงชินานาฏ  ทานงาม
5 โรงเรียนจิ้นเตอะ ร้องเพลง เด็กหญิงปิณชา  วานิชประเสริฐพร
6 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เล่านิทาน เด็กหญิงสุกริชภา  อินอาจ
7 โรงเรียนวุฒิวิทยา เล่านิทาน เด็กชายอานนท์  วิจารณาญาณ
8 โรงเรียนกสิณธร  อะคาเดมี่ ท่องกลอน เด็กหญิงจินนี่  เหลียง
9 Interkids  Bilingual School เล่านิทาน เด็กหญิงพรกมล  จันทร์ทัต
10 โรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี ร้องเพลง เด็กหญิงณัฐชานันท์  วังวิวัฒน์เดชา
 
กลุ่มที่ 3 (ระดับชั้น ม.1 - ม.3) (2555)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง รายชื่อนักแสดง
1 Pan -Asia Internation School ร้องเพลง เด็กหญิงปัณปภา  รุธิระวุฒิ
2 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ร้องเพลง เด็กหญิงกนิษฐา  จารุสานต์
3 โรงเรียนวุฒิวิทยา ท่องกลอน เด็กชายยงยุทธ  ศรีบุญครอง
4 Interkids  Bilingual School ท่องกลอน เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีวนาสณฑ์
5 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร้องเพลง เด็กหญิงณิชกุล  น้อยทรง
6 โรงเรียนวุฒิวิทยา ร้องเพลง เด็กหญิงพนิดา  เกษมศรี
7 Interkids  Bilingual School ร้องเพลง เด็กชายชาญริษ  อัศรัสกร
8 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เล่านิทาน เด็กหญิงภณิตา   เที่ยงธรรม
9 Interkids  Bilingual School ท่องกลอน เด็กหญิงยศวดี  ภักดีโต
10 โรงเรียนวุฒิวิทยา เล่านิทาน เด็กหญิงทฤฒภักษ  จิวาภัทร์
 
กลุ่มที่ 4 (ระดับชั้น ม.ปลาย - อุดมศึกษา) (2555)
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทการแสดง รายชื่อนักแสดง
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร้องเพลง นายนรเศรษฐ  กุลชา
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร้องเพลง นางสาวณัฐฐา  ปลั่งอารีย์
3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้องเพลง นางสาวกนกพร  พลเดชา
4 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ร้องเพลง นางสาวปาริชาติ  หลังแก้ว
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ ร้องเพลง นางสาวนฏกร  พันธุ์อุดม
นายณฐวร  มีชำนาญ
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร้องเพลง นางสาวมุกระวี  ธนามาศ
7 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา เล่านิทาน นายเพทาย  เลิศวณิชโรจน์
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร้องเพลง นายพีรมงคล  เกียรติ์บิดากูล
นายกานต์ตินันท์  นาควิโรจน์
นายธีรนาท  วังแสน
นายเจษฏา  เจริญองค์
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร้องเพลง นายชัชชลัยย์  เกตุแก้ว
10 โรงเรียนบ้านรักภาษา ร้องเพลง นางสาวณัฐวรา  สุวรรณปรีดี
 
 

คลิกที่นี่เพื่อชมภาพ/ดาวน์โหลด ภาพบรรยากาศงาน การประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๕