สรรค์สร้างสังคมไทย

ด้วยความยึดมั่นกับปณิธานอันแน่วแน่ที่จะร่วมพัฒนาบุคลากรไทยและสังคมมาโดยตลอดที่นานมี เราเชื่อว่าการตอบแทนสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุสู่เป้าหมายของการเสริมสร้างอนาคต ที่ดีสำหรับเยาวชนรุ่นต่อๆ ไป ทั้งนี้ นานมีได้ดำเนินการโดยการประหยัดทรัพยากรอันมีค่าด้วยการ หลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง การนำผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ และไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
 
นอกจากนี้ นานมี ได้ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนด้วยการเป็นผู้จัดและให้การสนับสนุน การแข่งขันทางด้านศิลปะ การบริจาคทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์เพื่องานศิลปะแก่สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ตลอดจนการเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและกีฬา
 
บริษัท นานมี จำกัด ยังได้ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยการบริจาคหนังสือจีนแก่โรงเรียนสอนภาษาจีนทั่วประเทศ และเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจีนอยู่เป็นนิจ และในฐานะสมาชิกของสังคมไทย นานมีพร้อมเสมอที่จะให้การช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมทุกครั้งที่เกิดความเดือดร้อน อาทิเช่น การบริจาค เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน และเงินกว่า 1 ล้านบาทให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิ ในปี พ.ศ. 2547